Környezetgazdálkodás

2021. október 25-november 25. között nyújtható be a VPAKG támogatási kérelem. A pályázati felhívás benyújtása előtt mindenképpen ismerni kell az elvárt teljesítéseket, a választható és kötelező előírásokat.

Előző cikkünkben valamennyi AKG-ba bevinni kívánt területre vonatkozó általános követelményeket ismertettük, most a szántó és ültetvény tematikus előírásoknál általánosan betartandó előírásokat ismertetjük, majd a későbbiekben külön külön rögzítjük a speciálisan csak szántó, illetve csak ültetvényekre vonatkozó elvárásokat.

Szükséges a teljes támogatási időszak alatt folyamatosan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni. Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen. A folyamatosság szempontjából elfogadható a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is, melynek mintája a pályázati felhívás mellékletében fellelhető. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít.

Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal a kötelezettségvállalás kezdőidőpontjában, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási időszakának végéig – május 15. - kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a fentiek szerint kiállított átvételi igazolással rendelkezni. Fontos azonban figyelni arra, hogy a VP AKG-ba vitt területeken kötelező a nitrátrendelet előírásainak betartása, így a műtrágyahasználat csak a meglévő talajvizsgálati eredmények alapján lehetséges. (Nitrát gazdálkodói kézikönyv)

A talajmintavételt a 4. számú melléklet szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti. A talajvizsgálatot csak az akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el. A mintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta begyűjtése, mely a talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom meghatározására alkalmas. Egy átlagminta legfeljebb 5 hektárnyi területet jellemezhet. Elvárt mélység 0-30 cm, ültetvénynél 0-20; 20-40; vagy fák esetében 0-30; 30-60 cm. Amennyiben a tábla területe meghaladja az 5 hektárt, lehetőleg homogén 5 hektáros mintavételi egységekre kell bontani. Amennyiben a tábla területe kisebb 5 hektárnál, akkor abból a táblából önálló mintát kell venni. A pályázati felhívás melléklete, s fenti Nitrát kézikönyv részletesen ismerteti, hogy hol és mikor nem szabad a talajminta begyűjtését végrehajtani. Itt most ennek részleteire nem térünk ki.

Ha a területre már 5 éven belül készült talajvizsgálat, úgy az is elfogadható, ha az a korábban használó személyére került kiállításra.

A tápanyag-gazdálkodási tervet (továbbiakban: TGT) évente a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni minden év szeptember 30-ig a következő évre talajtani szakértő bevonásával *, aki az elkészített terv aláírásával igazolja a közreműködését. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó TGT-t a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni.  2022. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a 2022. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie.  Amennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell azt elkészíteni, figyelemmel a Nitrátrendeletben szereplő Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatban (HMGY) megfogalmazott határértékekre.

Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön TGT-t kell készíteni. A keverékek egy növénykultúraként veendők figyelembe.

A TGT-t a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti a gazdálkodó (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de a pályázati felhívás 9. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettségek valamelyikével rendelkezik.

A horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport „Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító* bevonása a gazdálkodásba.” választható előírás esetében, amennyiben a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját) nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de rendelkezik I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel, a növényvédelmi szakirányító tevékenységet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja.

A horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport „Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.” választható előírás esetében a talajvédelmi szakirányító* feladatait a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja az a gazdálkodó (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de a 9. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettségek valamelyikével rendelkezik.

A TGT-t, a talajvizsgálati és a levélanalízis laboratóriumi jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. A TGT eredményeit minden év január 1 és január 31 között el kell küldeni a NÉBIH elektronikus felületén a webGN részeként.

 

Fogalom magyarázat:

*talajtani szakértő: külön jogszabály alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-gazdálkodási szakértő engedéllyel rendelkező személy, továbbá a külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó;

* talajvédelmi szakirányító: külön jogszabály alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-gazdálkodási szakértő engedéllyel rendelkező személy, továbbá a külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, szántóföldi növénytermesztés vagy kertészet szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó;

*növényvédelmi szakirányító: I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvos, aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy keretében növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat;

 

További részleteket a NAK honlapján és Kézikönyvünkben olvashat.

 

Folytatjuk további részletekkel!

 

A témában korábban megjelent cikkeink:

- VP AKG 2021 általános elvárások

- Újraindul a VP-AKG

 

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése