Erdőgazdálkodás

A közelmúltban kihirdetésre kerültek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtási rendeleteinek módosításairól szóló jogszabályok. A többségében 2024. május 1-én hatályba lépett főbb változásokat a következőkben ismertetjük.

 A módosítások az alábbi végrehajtási rendeleteket érintik:

 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletet (Evt. vhr.),
 • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Korm. rend. 1.), valamint
 • az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (Korm. rend. 2.).
 1. Evt. vhr. 2. § (3) bekezdés b) pontjának módosítása:

További pontosításra kerültek a származék erdő természetességi állapotú erdők meghatározására vonatkozó szabályok.

 1. Evt. vhr. 4. § (2) bekezdésének módosítása:

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 15. § (4) bekezdése szerinti bejelentésköteles erdészeti létesítmények létesítéséről szóló bejelentésben meg kell jelölni létesítés tervezett kezdő és befejezési időpontját.

 1. Evt. vhr. 9. § (2) bekezdésének módosítása:

Ha az erdőrészlethatár egyben birtokhatár is, és azt a természetben határpásztával állandósítják, akkor a módosítás értelmében a határpásztának nem a középvonalát, hanem a külső szélét kell a határvonalon vezetni.

 1. Evt. vhr. 19. §-ának módosítása:

Pontosításra került a hagyásfacsoportok vágásérettségi korának meghatározására vonatkozó rendelkezés. Eszerint a korábbi rendelkezést értelemszerűen csak vágásos üzemmód esetén kell alkalmazni.

 1. Evt. vhr. 20. §-ának módosítása:

A módosítás eredményeként körzeti erdőtervezés során erdei út egyéb részlet is kialakítható.

 1. Evt. vhr. 27. § (2) bekezdésének módosítása:

Ha az Országos Erdőállomány Adattárból nem az erdőgazdálkodó kér szemlemásolatot, akkor a kérelemhez mellékelni kell adat megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolását (lásd Evt. 105/A. § (2) bekezdését).

 1. Evt. vhr. 27. § (4) bekezdésének módosítása:

A nyilvános erdőtérképen a továbbiakban az erdő természetességi állapotára, valamint az erdőrészletre előírt erdősítési kötelezettségre vonatkozó információk is megjelennek.

 1. Erdőfelújítást érintő rendelkezések változásai:
 • vhr. 33. § új (1) bekezdése: mageredetű erdőfelújítás során lehetővé vált, hogy adott célállománytípusra meghatározott tőszámelvárást biztosító faegyedek legfeljebb 25%-a sarj eredetű legyen.
 • vhr. 33. § új (3) bekezdése: meghatározásra került, hogy az erdészeti hatóság egyedi eljárásban az alábbi esetekben engedélyezhet tuskósarj eredetű erdőfelújítást:
 • természetvédelmi, talajvédelmi, mezővédő, part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű erdőben,
 • felnyíló erdőben, valamint
 • a magtermést tartósan akadályozó károsítás vagy természeti kár esetén.
 • vhr. új 33/A §-a: a kitermelt idős faállomány tuskóit és gyökereit kitermelni természetes, természetszerű, származék és átmeneti természetességi állapotú erdőben a továbbiakban csak az erdészeti hatóság egyedi engedélye alapján lehet, ha az erdőszerkezet-átalakításhoz, illetve a talajszerkezet vagy a tápanyagellátás javításához az szükséges.
 • vhr. 35. § (1) bekezdés a) és c) pontja: pontosabb elhatárolásra kerültek a mageredetű és a gyökérsarj eredetű erdőfelújítások első kiviteli tőszámaira vonatkozó elvárások.
 • vhr. 36. § (4) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben a 32. § (7) bekezdésének és 8. mellékletének módosítása: tuskósarj eredetű erdőfelújítás befejezésekor – amíg a mesterséges úton elvégzett pótlás aránya a 70%-ot nem éri el – az erdészeti hatóság az újulat fafajösszetétele, eredete és mennyisége tekintetében azt vizsgálja, hogy az erdőfelújítási célállomány szerinti főfafajok átlagos magassága meghaladja-e a 2,0 métert, a záródása pedig a 80%-ot. A rendhagyó rendelkezéssel összefüggésben a rendelet 8. mellékletére utaló korábbi rendelkezésben rögzítésre került, hogy annak a 8. melléklet befejezéskori tőszámelvárásai a mageredetű erdőfelújításokra vonatkoznak.
 • vhr. 36. § (5) bekezdés c) pontjában módosítása: Erdőfelújítás befejezésekor az erdészeti hatóság az erdőfelújítás további fejlődésének biztosítottsága tekintetében azt vizsgálja, hogy
  • mag- és gyökérsarj eredetű erdőfelújításban az ép vezérhajtású faegyedek átlagos tőszáma eléri-e a célállománytípus szerint meghatározott tőszám 90%-át,
  • tuskósarj eredetű felújításban az ép vezérhajtású faegyedek aránya eléri-e a 90%-ot.
 1. Evt. vhr. 5. és 6. melléklete, valamint a Korm. rend. 1. 2. melléklete

Aktualizálásra került

 • az erdőtervezési körzetek, valamint az erdőtervezési körzeteket alkotó helységek (név, erdészeti azonosító) listája az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatalok illetékességi területe szerint, valamint
 • az erdőtervezés 2020-ig szóló ütemterve.
 1. Korm. rend. 1. 12. § (1) bekezdésének, a Korm. rend. 2. 12. § (5) bekezdésének, valamint az Evt. vhr. 44. §-ának 2024. július 1-én hatályba lépő módosításai:
 • A fásításban történő fakitermelést július 1-től a NÉBIH elektronikus felületén kell benyújtani, és a bejelentésekkel kapcsolatban országos illetékességgel a NÉBIH jár el.
 • Amennyiben a fásításban bejelentett fakitermelés csak a földrészlet vagy az alrészlet részterületét érinti, akkor az érintett területet az elektronikus felületen rendelkezésre álló ortofotón, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az ingatlan-nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi, hiteles másolatán kell feltüntetni.
 • A fásításban történő fakitermelés bejelentésének ellenjegyzésével a jogosult erdészeti szakszemélyzet a fakitermelésre vonatkozóan a bejelentésben rögzített adatok valódiságát igazolja.
 1. Korm. rend. 2. 11. § (5) bekezdés b) pontja:

Erdő igénybevétele esetén a módosított rendelkezés szerinti esetben a csereerdősítést az igénybevétellel érintett, valamint azzal szomszédos település, vagy az érintett erdőtervezési körzet területén lehet elvégezni. Eddig csak az utóbbi lehetőséget tartalmazta a rendelkezés. A változásnak az erdőtervezési körzet határán lévő települések területén történő igénybevétel esetében van jelentősége, mert a kiegészítés eredményeként a csereerdősítést immár a szomszédos, de másik erdőtervezési körzetbe tartozó település területén is el lehet végezni.

 

NAK / Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám