Erdőgazdálkodás

A mai napon megjelent, s hatályba lépett a kormány 316/2022. (VIII. 16.) rendelete (továbbiakban: Kormányrendelet) egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról, így a 244/2020. (V. 28.) számú, az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló kormányrendelet (továbbiakban: Szakirányítói rendelet) módosításáról is.

A Kormányrendelet olyan, az Agrárkamara által is kezdeményezett módosításokat, pontosításokat tartalmaz, melyek az erdészeti szakirányítói tevékenységek mindennapos működését teszik egyszerűbbé.

Nézzük részleteiben:

A Kormányrendelet 8. § és a 12. § a) pontja a Szakirányítói rendelet azon feltételeit módosítja, mely ahhoz szükséges, hogy az erdészeti szakirányító vállalkozás megkaphassa az „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolást. A kiemelt besoroláshoz szükséges felsőfokú szakirányú végzettség ezentúl csak a 300 hektárt meghaladó terület esetében előírás.

  1. § Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[Az erdészeti hatóság – kérelemre – „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolással tartja nyilván az erdészeti szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]

„d) az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 300 hektárt meghaladó területnagyság esetében legalább egy törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy vagy a felsoroltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.”

  1. § Hatályát veszti a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
  2. a) 10. § b) pont ba) alpontja és
  3. b) 32/A. §-a.

 

A Kormányrendelet a 9. §, 10. § és 11. § paragrafusaiban mintegy félévvel meghosszabbítja a középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve erdésztechnikusi végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását. Abban az esetben, ha az a Szakirányítói rendelet szabályozása miatt július 1-vel törlésre került, akkor azt visszaállítja, mely visszaállítás érvényes a 2022. július 1. és 2022. augusztus 16. (a Kormányrendelet hatálybalépésének napja) közötti időszakra is.

Megjelenik ugyanakkor a Kormányrendeletben egy szigorítás, amely arról rendelkezik, hogy ha a kiemelt besorolás a Szakirányítói rendelet 32. § miatt törlésre kerül, akkor az csak egy évet követően jegyezhető be újra.

  1. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását az (1) bekezdés vagy a 32.  § alapján törli, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása a törléstől számított egy évig nem jegyezhető be újra a nyilvántartásba.”

 

  1. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 32.  § (1) bekezdés a) pontjában a „2022. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2023. január 1-jéig” szöveg lép.

 

  1. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A.  § (1) A 2022. július 1. és az egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakban a 32.  §  (1) bekezdés a) pontja szerinti erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást fennállónak kell tekinteni azon erdészeti szakszemélyzet esetében, akinek e besorolása 2022. június 30-án fennállt.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott időszakra a  nyilvántartásból a  18.  §

(3)  bekezdésében, valamint a 32. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel törölt jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást az  erdészeti hatóság – a  18.  §

(4)  bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően – az  egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a nyilvántartásba újra bejegyzi az (1) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan is.”

 

NAK/Kovácsevics Pál

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése