Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések művelet olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a programban résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A VP-ben az AKG-ról leválik az Ökológiai gazdálkodás, az külön alintézkedésbe kerül. A tervezetek szerint az AKG-val párhuzamosan kerül megnyitásra. A kötelezettségvállalás időszaka 2016. január 1.- 2020. december 31.


Pályázati formában kerülnek meghirdetésre várhatóan szeptember-október hónapokban, tehát a nyertes gazdálkodókkal szerződéskötésre kerül sor, s nem határozathozatalra. Benyújtás elektronikus úton, az MVH felületén lesz lehetőség. A pályázat benyújtásához a területek lemérése a tervezet szerint elvárt. Jelenleg zajlik a korábban használt Gazdálkodási Napló egységesítése, hogy minden nyilvántartásra kötelezett ezt használhassa.

Alábbiakban röviden a programról.
Az új AKG egyik fő jellemzője, hogy nem a megszokott célprogram alapján épül fel, hanem a kötelezettségeket előírás alapon határozza meg. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi kategóriát (16 tematikus előíráscsoportot) különböztetjük meg:

  • Horizontális (mindenki számára elérhető támogatás):

1. Szántó (sz)
2. Gyep (gy)
3. Ültetvény (u)
4. Nádas (n)

  • Zonális (csak bizonyos MePAR fedvényeken igényelhető támogatás):

5. MTÉTszántó

a. Túzokvédelmi területek
b. Kék vércse-védelmi területek
c. Alföldi madárvédelemi területek
és dombvidéki madárvédelem területek

6. MTÉT gyep

a. Túzokvédelmi területek
b. Alföldi madárvédelemi területek
c. Hegy- és dombvidéki madárvédelem területek
d. Nappali lepke-védelmi területek

7. Vízvédelmi célú szántóterületek:

a. Erózió-érzékeny szántó
b. Belvíz-érzékeny szántó
c. Aszály-érzékeny szántó

8.Vízvédelmi célú gyepterületek:

a) Belvíz-érzékeny gyep

Összesen 16 tematikus előírás csoport került kialakításra, amelyek a horizontális nádas kategória kivételével (ahol az alapcsomagon túl nincsenek választható előírások) alap és választható előírásokból állnak.

a. Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező): Ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként [horizontális (A), zonális (ZA)] kell teljesíteni.

b. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelnek, és amelyekből a támogatásra jogosultak szabadon választanak.

Tematikus csoportonként minimálisan 2 előírást kell választani az alapcsomagon felül, amennyiben erre lehetőség van (alap+választható előírások =előíráscsomag).
A gazdálkodók az intézkedésbe vont területeik vonatkozásában tematikus előírás csoportonként maximálisan kettő előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus előírás csoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre ezen két csomag valamelyikét kell vállalniuk, további kombinációs lehetőség nincs. 

Példa: A horizontális szántó tematikus előírás csoportban az alapcsomagot 7 db előírás alkotja, amelyek betartása mindenki számára egyformán kötelező. Ezen túl a gazdálkodók 13 előírás közül választhatnak minimálisan 2 db kötelezően betartandó előírást. Vagyis, ha valaki a minimálisan betartandó előírásokat akarja vállalni, akkor ebben a tematikus előírás csoportban 9 előírással összeállíthat 1 db „csomagot”. Azonban a gazdálkodó (célszerűen a területi adottságoknak megfelelően) dönthet úgy is, hogy ebben a tematikus előírás csoportban egy másik kötelezettségvállalással érintett területére az elsőtől eltérő „csomagot” állít össze, amelyben az előző csomagtól függetlenül választhat magának további betartandó előírásokat, de minimálisan ismét kettőt, amelyek közül legalább az egyik előírás eltér az első „csomagban” szereplő két választott előírástól. Ezt követően azonban minden további területére, amely ebben a tematikus előírás csoportban szerepel, a már kialakított két csomag valamelyikét kell alkalmaznia, további kombinációs lehetősége nincs. A fenti lehetőség amennyiben a válaszható előírások száma megengedi, mind a 16 tematikus előírás csoportban fennáll ugyanazon gazdálkodó részére.

Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrár-környezetgazdálkodási tematikus előírás csoport alapján igényelhető támogatás, a fenti kombinációs lehetőségekkel.

A támogatási összeget az alapcsomagra egy összegben, majd ezen felül előírásonként kell kiszámítani, vagyis az adott területre felvehető összes kifizetési összeg a felvett előírások számától és azok hozzáadott környezeti értékétől függ, de nem haladhatja meg a tematikus előíráscsoportra hektáronként meghatározott összeget (ezen összegekre vonatkozó számsort hamarosan küldjük, de a melléklet tartalmazza az előírásokra adható támogatási összegeket).

Feltétel a pályázáshoz

• minimum 1 ha terület szükséges;
• a hagyományos gyümölcsös fenntartása‖ előírás választása esetén a terület maximum 2 ha lehet (szőlőültetvény esetében nem választható);
• ültetvény művelési ág esetében a ― hagyományos gyümölcsös fenntartása‖ előírás választása kivételével – az ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet több, mint 20 év;
• zonális előírás felvétele csak a MePAR-ban feltüntetett – a területi kritériumoknak megfelelő – terület esetében lehetséges;
Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem támogatható egyidejűleg az AKG és az ökológiai gazdálkodás intézkedés keretében is.

A kiválasztás pontozás alapján történik az alábbiak figyelembe vételével:

- A gazdálkodók kiválasztása pontozási rendszer alapján történik, amely azokat részesíti előnyben, akik nagyobb környezeti vállalásokat tesznek a területeikre. Az előírások mindegyike önálló számértékkel rendelkezik, amely kifejezi az előírás környezeti hozzáadott értékét.
- A bevont terület környezeti meghatározottsága (nitrátérzékeny, Natura 2000, stb);
-  Szaktanácsadói javaslat alapján tett vállalás;
-  A támogatást igénylő egyéb tulajdonságai (korábbi AKG résztvevő, termelői csoporttagság, stb.);
- Az alintézkedésbe vont területek vonatkozásában legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartamára fennálló földhasználat igazolása, az érintett területek arányától függően.

Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz:

• alapkövetelmények:

o Kölcsönös Megfeleltetés (HMKÁ + JFGK);
o a 10/2015 FM rendelet szerinti minimumkövetelmények betartása (gyommentesség; túllegeltetés nem megengedett stb.);
o a támogatott területen – a nem nitrátérzékeny területen is - a Nitrát rendelet szerinti „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” előírásainak betartása;
o Integrált Növényvédelmi Alapelvek (IPM)  - kifejtésre kerül.;

• további általános követelmények:

o kötelező képzésen való részvétel;
o Gazdálkodási Napló vezetése.
o jogszerű földhasználat megléte;
o ENAR rendeletnek, állatjelölési szabályoknak való megfelelés (gyep esetén);

A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében.

A támogatás mértékét szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében a mezőgazdasági termelő tárgyévi egységes kérelmében bejelentett összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású módú terület méretétől függően kell megállapítani, tehát csak a szántó esetében kell a degresszivitást alkalmazni az alábbiak szerint:

E-kérelemben bejelentett terület méret (ha)       Támogatásintenzitás szintje (%)
1 – 300 ha                                                                       100%
300,01 – 1200 ha                                                              85%
1200 ha felett                                                                   50%

 

Fontos:
- Az alintézkedésben a vetésszerkezeti előírásokat kizárólag fővetésű növények tekintetében kell értelmezni – e-kérelem első növénye -, tehát nem alkalmazható a diverzifikációnál alkalmazott lehetőség.
- Az alintézkedés több olyan előírást is tartalmaz, amely a zöldítésben bejelentett ökológiai fókusztertületekkel hasonló természetű (pl. zöldugar, zöldtrágya, szántóföldi szegély.). A kettős finanszírozás elkerülése érdekében ugyanazon elem/terület amely az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségbe bevonásra kerül, az adott évben, illetve az adott terület vonatkozásában nem választható EFA elemként a közvetlen kifizetések esetében-