Mezőgazdasági termelés

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is mind nemzeti, mind pedig EU-s forrásból támogatás kerülhet kifizetésre a juhtenyésztők, juhtartók számára. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján állategyedenként, termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként (ÁNT), valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatásként, továbbá a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásként.

Mind az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, mind pedig a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetében minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatásra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább az egy éves kort elérte.

A termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében a támogatható minimális állatlétszám egy egyed, az átmeneti nemzeti támogatás esetén pedig legalább tíz egyed.

Hangsúlyozandó, hogy a kérelmezett állatlétszám nem lehet több, mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet!

A 2022. évi kérelmek szankciómentes benyújtásának időszaka: 2022. február 1. - március 20. Tekintettel azonban arra, hogy 2022. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek legkésőbb a következő munkanapig, azaz 2022. március 21-ig benyújthatóak.

 A támogatási kérelem a 2022. március 21-i határidőt követően további 25. naptári napig, 2022. április 15. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. A 25 naptári napon túli ─ azaz 2022. április 15-e utáni ─ késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

A támogatási kérelem a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően az elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A kérelem benyújtásra vonatkozóan tehát nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.

A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben rögzített valamennyi feltételnek, továbbá:

- a kérelmen bejelentett anyajuhokat a szankciómentes benyújtásra nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően 100 egymást követő napon át a tenyészetében kell tartania;

- a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének, tenyészetének megváltoztatását az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a Kincstár részére;

- gondoskodnia kell a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet), valamint tenyészete(i)/tartási helye(i) vonatkozásában pedig a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról, különös tekintettel az egyedek a juh ENAR rendelet szerinti tartós egyedi jelölésére, a folyamatos adatnyilvántartásra valamint az adatok adatbázisba történő bejelentésére vonatkozó előírásokra;

- gondoskodnia kell továbbá az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;

- a kérelmezőnek továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

A kérelmet benyújtó termelőnek a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSz), illetve annak megbízottja által kiállított – a támogatási évre vonatkozó – K1350 instruktori igazolással kell alátámasztani a tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak betartását,  valamint, hogy a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölés és folyamatos nyilvántartás vezetési kötelezettségének eleget tesz.

Javasoljuk, hogy az MJKSz, illetve annak megbízottja általi igazolás kiadásával kapcsolatban a kérelmet benyújtó termelő időben keresse instruktorát!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az instruktori igazolást nem kell benyújtani a kérelem mellékleteként, mivel az abban foglalt tényekről a MÁK megkeresésére az MJKSz adatot szolgáltat.

Kérjük azonban, hogy az instruktori igazolást a kérelmező ‒ a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ‒ a MÁK-nak bejelentett helyen a támogatási döntés véglegessé válása naptári évének utolsó napjától számított legalább tíz évig őrizze meg! Az igazolás helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizhető, így annak a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre kell állnia és azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek rendelkezésére kell bocsájtani!

A 2022 évi vonatkozó elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően kérjük, hogy a MÁK honlapján elérhető, a 2022-es támogatási évi termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 5/2022. (I. 10.) számú MÁK közleményt tekintsék át, mely közlemény részletes tájékoztatást ad a 2022. évi támogatások igénybevételének feltételeiről, segítséget nyújt a kérelembenyújtás és a kitöltés kérdéseiben.

Tekintettel arra, hogy a MÁK a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, hogy a kérelmezők fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adataik naprakészek legyenek, és tegyenek eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeiknek is.

 A támogatási kérelem kapcsán további információ a MÁK honlapján, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhető el.

Az instruktori igazolások kiállítása és egyéb, az MJKSz-hez kapcsolódó kérdések esetén pedig forduljanak bizalommal a Szövetség operatív igazgatójához Bögréné Bodrogi Gabriellához (Telefon: 1/412-5039, Mobil: 30/2127-675, Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

 

NAK/Borovka Zsuzsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése