Mezőgazdasági termelés

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című pályázati felhívás alapján a támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 3-tól 2022. január 31-ig, valamint 2023. január 2-tól 2023. január 31-ig lesz lehetőség.

Megjelent a VP4-10.2.1.1-21 kódszámú, „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című pályázati felhívás, mely alapján a támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2022. január 3-tól 2022. január 31-ig, valamint 2023. január 2-tól 2023. január 31-ig lehet majd benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú!

A pályázati felhívás célja, hogy az alacsony állomány-létszámmal rendelkező védett őshonos, veszélyeztetett és a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták nőivarú ‒ baromfifélék esetén vegyes ivarú ‒ állományainak a hagyományos tartási-, takarmányozási körülmények, in situ feltételek közötti tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartásához, a genetikai állományuk megőrzéséhez és használatához vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A támogatás intenzitása 100%.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft.

Támogatási kérelem benyújtására a pályázati felhívás 3.1.1.1. pontjában felsorolt védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági, és a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományait tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó jogosult.

A támogatható fajták köre a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében a fajtarekonstrukción átesett fekete mangalica sertés fajtával, a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták esetében pedig az akhal-teke lófajtával bővült ki, továbbá jövő évtől már lehetőség nyílik a jelenleg még fajtarekonstrukció alatt álló kárpáti borzderes szarvasmarha fajta és a muraközi lófajta esetében is támogatást igényelni.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv továbbra is csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentum (pl. kormányhatározat) a kérelemhez csatolásra kerül.

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági genetikai erőforrások ‒ ezen belül kiemelten a védett őshonos, a veszélyeztetett és a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták ‒ megőrzésének megvalósítására kiírt támogatások esetében kiemelten fontos a támogatási összegek mértékének támogatási ciklusonkénti felülvizsgálata, szükség esetén indokolt mértékű emelése, ezért az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) az Agrárminisztérium (AM) kérésére elvégezte a támogatási értékek aktualizálását.

A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in-situ megőrzésére az új támogatási ciklusban meghirdetendő intézkedés esetében a korábbi egységköltségek felülvizsgálata a 1381/2013. (VI. 27.) Korm. határozat alapján létrehozott, a Kormánynak a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákkal kapcsolatos döntéseinek előkészítésében közreműködő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanács (ŐHGT) valamint az adott fajták fenntartásáért felelős, államilag elismert tenyésztőszervezetek bevonásával történt.

Az új költségkalkulációk összeállítása a Központi Statisztikai Hivatal általi, az egyes fajták tartási költségeinek változására vonatkozó árindex alakulásokon, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók ‒ összesített nemzetgazdasági ágakra vetített ‒ havi bruttó átlagkeresetére vonatkozó adatok, a gyep haszonbérleti díjak, továbbá a NAIK-PÁIR takarmányárakra vonatkozó adatain, valamint a fajtafenntartásért felelős tenyésztőszervezetek által készített, részletes szakmai indoklással kiegészített tételes költségkalkulációin alapultak. A tenyésztőszervezetek a költség-kalkulációkban a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták génmegőrzési tevékenységéhez kapcsolódó többletköltségekkel, valamint ezen fajták fenntartása során jelentkező, a modern fajtákkal szemben elszenvedett versenyhátrányból keletkező kieső haszon kompenzálására irányuló költségekkel egyaránt számoltak.

Fentiekre tekintettel valamennyi állatfaj tekintetében növekedtek a maximális összegei, mely összegek támogatható állatfajonként az alábbiak szerint alakulnak az új támogatási ciklusban:

A kötelezettségvállalási időszak a 2022-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 3 év, amely 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart, míg a 2023-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2 év, amely 2023. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

A kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg és tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak mind a 2022-ben, mind pedig a 2023-ban támogatási kérelmet benyújtó igénylők esetében 2024. december 31-ig tart, így a kérelmezőknek az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2025-ben lesz lehetősége!

Támogatás továbbra is csak és kizárólag a fajtatiszta és az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező, az egyes fajok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR), illetve az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban szereplő, azonosítóval ellátott nőivarú egyedek, illetve baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok után kérelmezhető.

A kérelmezőnek a támogatási kérelemben szereplő állat, vagy állatok tenyészetének tekintetében legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napjától ‒ azaz 2022 évben benyújtott kérelmek esetén 2022. január 1-től, 2023 évben benyújtott kérelmek esetén pedig 2023. január 1-től ‒ a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) állattartóként kell szerepelnie.

A támogatás igénybevételének továbbra is alapfeltétele, hogy a kérelmező a kötelezettségvállalási időszak első napján már rendelkezzen az adott fajtára meghatározott minimum jogosult nőivarú állatlétszámnak megfelelő, vagy azt meghaladó egyedszámmal, amely:

- szarvasmarhafélék, bivaly és lófélék esetében fajtánként minimum 1 egyed,

- juh, kecske és sertés esetében fajtánként minimum 10 egyed,

- baromfifélék esetében pedig fajtánként minimum 20 egyed.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adott évben jóváhagyott egyedlétszám nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő, fent megjelölt minimálisan támogatható fajtánkénti állatlétszámot, akkor a támogatást igénylő az érintett fajtára vonatkozóan az adott évi támogatásból kizárásra kerül, és köteles a már az adott évre igénybe vett támogatási összeget visszafizetni.

A támogatás alapjául csak azok az egyedi azonosítóval ellátott egyedek, baromfifélék esetén törzsállomány azonosítóval rendelkező állományok szolgálhatnak, amelyek a kötelezettségvállalás kezdetekor elérik:

- ló és szamár esetén az 1 éves életkort,

- juh és kecske esetén a 6 hónapos életkort,

- magyar szürke szarvasmarha esetén a 3 éves életkort,

- magyartarka szarvasmarha esetén a 2 éves életkort,

- kárpáti borzderes szarvasmarha esetén 1 év 6 hónapos életkort,

- bivaly esetén az 1 éves életkort,

- sertés esetén a 6 hónapos életkort,

- baromfifélék esetén pedig a 180 napos életkort.

 

A baromfifélék esetében meghatározott fenti, a kötelezettségvállalás kezdetekor elérendő 180 napos életkor tekintetében ‒ kizárólag a kötelezettségvállalási időszak első évében ‒ a gyöngytyúk esetén eltérés került rögzítésre, ezen fajta esetében ugyanis a minimum életkor 120 napban került meghatározásra azzal a kitétellel, hogy az állomány az adott év február 28-ig betölti a 180 napos életkort.

Tekintettel arra, hogy a baromfifélék esetében mindkét ivar támogatható, a törzsállomány ivararánya nem haladhatja meg az alábbi határokat:

- tyúkfélék esetében a hímivar: max. 15%,

- gyöngytyúk, kacsa, pulyka esetében a hímivar: max. 25%,

- lúd esetében pedig a hímivar: max. 30% lehet.

 

Ha baromfifélék esetében a támogatást igénylő nem tesz eleget a fent meghatározott ivararányok tartására vonatkozó kötelezettségének és a meghatározott ivararányoktól maximum 10%-kal tér el, akkor az adott évi támogatási összeg 5%-ára nem jogosult, amennyiben 11-20% között tér el, akkor az adott évi támogatási összeg 10%-ára nem jogosult, amennyiben pedig 20%-nál nagyobb mértékben tér el, akkor az adott évi támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.

A kérelmezőnek gondoskodnia kell továbbá az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag olyan apaállatot használhat a nőivarú állományának fedeztetésére, amelyet az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában foglalt előírások szerint tenyészállatnak minősített.

Hangsúlyozandó továbbá az is, hogy ha a támogatást igénylő nem tesz eleget az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az egyes fajok ENAR, valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelő jelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének, akkor az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az adott évi támogatási összegre nem jogosult.

Az intézkedés alapján támogatható, tenyésztésbe vont, maximális nőivarú állatlétszámok, fajtánként az alábbiak szerint alakulnak:

A támogatást igénylő köteles továbbá a támogatási időszak végéig a vállalt állatállomány létszámának fenntartására, és a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a tenyésztési programban meghatározott tartási körülmények biztosítására. Ez alól kivételt csak a baromfifélék törzsállományai jelentenek, ahol szankciómentesen elfogadható a törzsállományokon belüli állatlétszám csökkenés, amennyiben az az aktuális állatállomány létszámához képest az adott évben 10%-ot meg nem haladó mértékű, valamint a létszámváltozás adott év december 31-ig a Baromfi Információs Rendszerben (BIR) a törzsállomány bejelentő lapon az aktuális létszámokkal hibátlanul bejelentésre került.

Ha a támogatást igénylő nem tesz eleget a támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására vonatkozó kötelezettségének, vagy ha a kifizetési igénylésben szereplő egyed vagy baromfiállomány egyéb okból elutasításra kerül, akkor az igénylőnek az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbségre vonatkozó támogatási joga megszűnik, és köteles visszafizetni az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbség után addig felvett támogatási összeget.

Baromfifélék esetében amennyiben a törzsállományon belüli állatlétszám csökkenése az aktuális állatállomány létszámához képest az adott évben 10%-nál több, de az 50%-nál kevesebb, és/vagy a létszámváltozás adott év december 31-ig nem került bejelentésre a BIR-be, úgy a kedvezményezett az adott fajta vonatkozásában az adott évi kifizetés 50%-ára nem jogosult. Amennyiben pedig a törzsállományon belüli állatlétszám csökkenés eléri vagy meghaladja az 50%-ot, úgy a kedvezményezett az adott fajta vonatkozásában az adott évi kifizetésre nem jogosult.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a magyartarka szarvasmarha fajta esetében, új szabályozásként a pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy a támogatást igénylőnek a támogatás igénybevételéhez rendelkeznie kell legalább a 2021. évtől érvényes ivadékvizsgálati szerződéssel is!

A korábbi támogatási ciklushoz hasonlóan a támogatást igénylőnek szintén lesz lehetősége a kötelezettség átadására, azonban a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át! A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik majd. A kötelezettségátadás és jogutódlás adott fajtára vonatkozó teljes aktuális állomány, vagy a magas genetikai értéket képviselő egyedek esetében a fajtafenntartásért felelős tenyésztőszervezet írásbeli javaslatára az aktuális állomány egy részének tekintetében is lehetséges lesz.

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket mindenképp csatolni szükséges:

- a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezete által kiadott igazolást a pályázati felhívás 8. mellékletét képező formanyomtatványon,

- az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – a végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra, akkor a gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését is,

- többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv esetén a pályázati felhívás 4.1 pontja szerinti, a Kormány előzetes hozzájárulását igazoló dokumentum.

A fenti dokumentumok másolati példányát pdf vagy jpeg formátumban, kizárólag elektronikus úton a támogatási kérelemhez csatoltan lehet benyújtani.

A pályázati felhívás teljes szövege, valamint  a támogatói okirat minta itt érhető el, a felhívás mellékletei pedig ezen oldalon található „Segédletek” fül alatt tölthetőek le.

 

(NAK/Borovka Zsuzsa)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése