Mezőgazdasági termelés

Megjelent a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó VP2-4.1.1.9-21 „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázati felhívásamely a kisebb méretű állattartó telepek versenyképességének növeléséhez kíván fejlesztések által hozzájárulni. 

 A meghirdetett támogatás keretében lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termékek kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére egyaránt. A pályázati felhívás további fontos célja az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításánaktechnológiák korszerűsítésének, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzésének támogatása. 

A felhívás alapján az építéssel járó technológiák kialakítására, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésére az alábbi célterületi bontás szerint vehető igénybe támogatás: 

  1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése
  2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése
  3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
  5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése (lófélékló, szamár, öszvér , nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla). 

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet! 

  1. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

A juh és kecsketartó telepek korszerűsítése célterületen belül versenyképesség javítása érdekében az építéssel járó technológiák kialakítása, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzése az alábbiak szerint valósulhat meg. 

  1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

1.1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése 

Ennek keretében például szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, az etetés és itatás technológiájának kialakítása, valamint a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése valósulhat meg. 

1.2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése 

Ennek keretében például istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása valósulhat meg. 

 

  1. Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

2.1. Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközöknek és gépeknekaz állati termékek telepszintű kezeléséhez szükséges eszközöknek és gépeknekaz etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközöknekvalamint az állategészségügyhöz kapcsolódó eszközöknek, gépeknek a beszerzése 

Ennek keretében például fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőboxdrankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása valósulhat meg. 

2.2. Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése 

2.3. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése 

Ennek keretében például körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter beszerzése valósulhat meg. 

A beszerezni kívánt gépeknek, eszközöknek, technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak! 

  1. Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása

A pályázati felhívás alapján az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen az alábbiak szerint valósulhat meg. 

3.1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása 

Ennek keretében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valósulhat meg 

Az alábbi  az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozására irányuló  tevékenységek tartoznak ide: 

- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, 

- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, 

- Világítási rendszerek korszerűsítése, 

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 

3.2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

Ennek keretében a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének megújuló energia előállításával történő fedezése valósulhat meg. 

Ennek keretében a fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, például napkollektorok alkalmazásával, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítésével, geotermikus energia használatával, biogáz termeléssel, napelemes rendszer kialakításávalvagy szélenergia felhasználásával valósítható meg. 

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület/ek és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek. 

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10 % fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás és az energetikai hatékonyság javulást a teljes, korszerűsítéssel érintett projektrész vonatkozásában szükséges vizsgálni. 

A fejlesztő beruházás esetén a technológia egységre vetített energiaigény 10 %-os fajlagos energiajavulását a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnöknek kell igazolni energetikai számítással! 

A 4. célterület esetében támogatást igénylő: 

- meg kell, hogy feleljen a juh és kecske fajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet továbbá a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak, 

- köteles továbbá a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát, 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző  vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző  teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel kell, hogy rendelkezzen. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napjáig áll lehetőség! 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a 4. célterület tekintetében maximum 20 millió Ft. 

 

pályázati felhívás teljes szövege, valamint a támogatói okirat minta itt érhető el. 

 

(NAK/Borovka Zsuzsa)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése