Mezőgazdasági termelés

Módosultak a borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylésének feltételei a 2020/2021-es borpiaci évben az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításával. December 13-ig lehet benyújtani az egyéni terveket a borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatásához.


A módosítás arra vonatkozik, hogy szerkezetátalakítási támogatás nyújtható azon ültetvényekre is, amelyek az egyéni terv benyújtását megelőző tizenöt borpiaci évnél régebben részesültek fajtaváltási vagy áttelepítési támogatásban. A csak támrendszer felújítási támogatással érintett ültetvények esetében, akkor jogosult az ültetvény szerkezetátalakítási támogatásra, ha az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci évnél régebben részesült támogatásban.

A rendeletmódosítás során annak érdekében, hogy az érintettek biztosan ne szenvedjenek hátrányt, az egyéni terv beadásának időszakát is meghosszabbította a Minisztérium. Az egyéni tervek új beadási határideje: 2020. december 13. A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatására fordítható támogatási keret összege a 2021. pénzügyi évben: 16 903 000 euró.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az egyéni terv benyújtásához az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (forrás: https://www.hnt.hu/tajekoztato-a-szerkezetatalakitasi-es-atallitasi-tamogatassal-kapcsolatban/) :
-    Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, vagy a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat(ok), amely(ek) alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. (A nyilatkozat mintája a 108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közlemény 1. melléklete. (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/108-2020-xi-14-szamu-kincstar-kozlemeny))
-    Újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata – kivéve a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén.
-    Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén: a hegybíró igazolása az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről.
-    Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén: a hegybíró igazolása az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről.
-    Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajz. Elérhető sablon: http://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/borszolo-telepitese-es-kivagasa/
-    Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolata.

Az alábbi dokumentum beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 2 pontértéket:
-    Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata(i), amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével.

Az alábbi dokumentumok egyikének beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 14 pontértéket.
-    Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel
vagy
-    Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette
vagy
-    Elismert termelői integrációs szervezet igazolása a kérelmező fennálló tagságáról
vagy
-    Bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolata, ha a kérelmező érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkezik, továbbá
-    ha a kérelmező természetes személy és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata,
-    ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolása az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságról,
-    ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolása a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata vagy
-    kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolata, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Polgári Törvénykönyvben foglalt közei hozzátartozói kapcsolatot (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) okirattal szükséges igazolni, a kérelmező nyilatkozata erről nem elegendő.
Ennek megfelelően anyakönyvi kivonatok, határozatok, jegyzői/közjegyzői okiratok, esetleg okmányok másolatai fogadhatók el erre vonatkozóan.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
-    a szállított termékekért fizetendő ár,
-    a szállítandó termékek mennyisége és minősége,
-    a szállítások ütemezése,
-    a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan,
-    felmondási záradék,
-    a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,
-    a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint
-    a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

A fentieknek megfelelően a megkötött szerződésnek elengedhetetlen eleme a termékért fizetendő ár. Az ár meghatározása két módon is történhet:
•    lehet állandó (vagyis a szerződésben számszerűen rögzített), vagy
•    olyan képlet, amely alkalmas az ár pontos kiszámítására.

A „piaci ár” kifejezés szerződésbe foglalása nem számít képletnek, az ilyen szerződésre pluszpont nem adható.

Bővebb információ a támogatás igénybevételével, valamint az egyéni tervek benyújtásával és a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi linkeken található:
-    A hegybírói igazolás iránti kérelmek elérhetőek a HNT honlapján.

-    A Magyar Államkincstár kitöltési útmutatója elérhető az alábbi linken.

-    Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek – egyéni terv és kifizetési kérelem – elektronikus benyújtásához.

-    57/2020 (XI.13.) AM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról.

-    108/2020 (XI.14.) sz. Kincstári Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2020/2021 borpiaci évre vonatkozó „egyéni terv” benyújtás feltételeinek közzétételéről.

-    Magyar Államkincstár 109/2020. (XI.20.) számú közleménye a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI.13.) AM rendelet alapján a 2021. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről.


(NAK/Sidlovits Diána)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése