Mezőgazdasági termelés

Tájékoztató a 2020-as támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás igényléséről.


A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is három jogcímen kerülhet támogatás kifizetésre a juhtenyésztők, juhtartók számára. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján állategyedenként, termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatásként, továbbá a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásként.

Mind az átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás, mind pedig és a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás-támogatás esetében minden olyan, a juhfajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatásra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább az egy éves kort elérte.

A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek gondoskodnia kell a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet), valamint tenyészete(i)/tartási helye(i) vonatkozásában pedig a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról.

A kérelmezett állatoknak az ENAR nyilvántartásba – figyelemmel a Juh ENAR rendelet szerinti bejelentési határidőkre is – bejelentésre kell kerülnie, és azoknak a birtokon tartás végéig az ENAR nyilvántartásban szerepelnie kell. Továbbá a kérelmezőnek legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie. A birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2019. július 31-én hatályát vesztette és azt egy új állattenyésztést szabályozó jogszabálycsomag váltotta fel, így az idei évben a mezőgazdasági termelőnek az apaállat-használatról az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti kell gondoskodnia, azonban továbbra is fontos, változatlan előírás, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kos használható a nőivarú állomány fedeztetésére.

A 2020. évi anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti és uniós közvetlen támogatására irányuló támogatási kérelmet szankciómentes benyújtására 2020. február 1. és március 20. között van lehetőség. Késedelmes − 2020. március 20-a utáni – benyújtás esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes − azaz 2020. április 14-e utáni − beadás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

A 2020. évre vonatkozó elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően javasoljuk, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) honlapján elérhető, a 2020-as támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 3/2020. (I. 27.) számú MÁK közleményt tekintsék át, mely közlemény részletes tájékoztatást ad a 2020. évi támogatások igénybevételének feltételeiről, segítséget nyújt a kérelembenyújtás és a kitöltés kérdéseiben, továbbá tartalmazza a közleményben rendszeresített K1350 Instruktori Igazolás elnevezésű nyomtatványt.

Az elektronikus kérelem benyújtásához javasoljuk továbbá a MÁK honlapján elérhető kitöltési útmutató megfelelő lépéseinek betartását. A meghatalmazottak útján elektronikusan benyújtott kérelmek igénylő általi papír alapú ellenjegyzésekor nem szabad elmulasztani az adatok helyességének ellenőrzését, mind az azonosító és személyes, mind pedig az állatlétszám adatok tekintetében.

Tekintettel arra, hogy a MÁK a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adataik naprakészek legyenek, és tegyenek eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeiknek is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.


NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám