Jogszabályi összefoglaló

Már az országgyűlés előtt a T/1846-os törvényjavaslat, mely az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szól. Cikkünkben bemutatunk néhány főbb pontot a módosítások közül, mely a gazdák szélesebb körét érintheti, hogy mire érdemes odafigyelni majd a módosítások után, amennyiben a törvényjavaslatot az országgyűlés változtatások nélkül jelen formájában elfogadja.

Mindenekelőtt azonban szükséges leszögeznünk, hogy jelen cikkünk megírásakor a beterjesztett törvényjavaslat ismert, a földforgalmat érintő módosítások végleges formájukat a törvényjavaslat elfogadásával nyerik el.

Bizonyára sok gazdálkodót érint a helyben lakó fogalmának változása.

A jelenlegi megfogalmazás szerint helyben lakó „az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik”, vagyis eddig az ún. életvitelszerű lakóhely fogalmát használtuk annak meghatározására, hogy mit is jelent a helyben lakás.

Először nézzük, hogy mi is az a lakóhely. Arra a kérdésre, hogy egy természetes személynek mi a lakóhelye a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdésében találjuk a választ. Eszerint „a polgár lakóhelye annak a lakásnak vagy szállásnak […] a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.” Ez tehát a lakóhely 2022. január 1-től hatályos fogalma, ami lényegében a különböző személyekkel – ideértve az államot is – való kapcsolattartásra szolgáló címet jelenti. Ehhez a (lakó)helyhez társult az „életvitelszerűség” követelménye, ami elvárt volt a helyben lakás tényén alapuló előjogok érvényesíthetőségéhez.

A módosítással az életvitelszerű lakóhely fogalmát váltja fel az életvitelszerű lakáshasználat fogalma, mellyel a Földforgalmi tv. helyben lakó fogalmát lényegében összehangolják az Nytv. 2022. év elején megváltozott rendelkezéseivel, ugyanis - mint arra a korábbiakban már rámutattunk – ennek módosítását követően a lakóhely fogalma már nem követeli meg a tényleges, életvitelszerű ottlakást, hanem pusztán adminisztratív célt szolgál, míg a Földforgalmi tv. az elővásárlási, előhaszonbérleti joggyakorlás bizonyos eseteihez kifejezetten és az életvitelszerű, tényleges ottlakás feltételét írja.

Szintén a helyben lakó fogalmát érinti az a módosítás, melynek köszönhetően az ugyanazon hegyközséghez tartozó településeken lakó jogosultakat ezentúl megilletik a helyben lakáshoz fűződő jogok.

Ez a módosítás – értelemszerűen a helyben lakó szomszéd – fogalmánál is átvezetésre kerül, azonban ott egy további pontosítást eszközöl a jogalkotó. Ezentúl a helyben lakó szomszéd tulajdonában vagy használatában álló földnek, amelyre alapozza a szomszédságot, már legalább egy éve a tulajdonában vagy a használatában kell, hogy legyen.

A szerződések, illetve az elfogadó nyilatkozatok szerkesztésekor fontos odafigyelni arra a jövőben, hogy a Földforgalmi tv. 13-15. §-ban foglalt a szerző fél tekintetében jogosultsági feltételként előírt kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtétele mellett a szerző fél által megjelölt elővásárlási jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat is meg kell tenni a szerződésben. Értelem szerint ugyancsak meg kell tenni az ilyen tartalmú nyilatkozatokat az elfogadó nyilatkozatban is.

Szintén a szerződéses tartalom kialakításakor kell szem előtt tartani a jövőben, hogy a szerződésnek majd tartalmaznia kell a földhasználat időtartamára és ellenértékére vonatkozó tájékoztatást is, ha a földet hatályos vagy a szerződéskötés időpontjában még hatályba nem lépett földhasználati szerződés érinti. Tehát a földhasználatra vonatkozó tájékoztatás nem maradhat ki a szerződésből, akkor sem, ha a már megkötött földhasználati szerződés majd csak egy jövőbeni időpontban lép hatályba.

Közel egy éve már, hogy a földhivatalok a hozzájuk jóváhagyásra benyújtott szerződéseket először 15 napon belül, az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából megvizsgálják és ellenőrzik. Újdonság most, hogy miután a hatóság megállapítja a közzétételre való alkalmasságot és elrendeli a szerződés közzétételét, ezzel egyidejűleg megkeresi a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése érdekében.

A szerződéses felek számára kedvező az az újítás is, hogy abban az esetben, ha a jegyző által megküldött okiratokból a hatóság az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését állapítja meg, akkor a jövőben már nem a jóváhagyás megtagadásáról dönt, hanem 15 napon belül elrendeli a szerződés ismételt közzétételét.

Fentiekben néhány olyan, a földforgalomban gyakorlati jelentőséggel bíró jövőbeni -jelenleg még tervezett - módosítást mutattunk be a most tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatból, melyek korai megismerése hasznos lehet az érintettek számára. Cikkünket folytatjuk, illetve a törvény elfogadása után frissítjük!

NAK/ dr. Farkas Diana

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ