Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1335 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a valamely szeszes ital egy vagy több élelmiszerrel való kombinálásával előállított szeszes italok jelölése tekintetében történő módosításáról. 

Az (EU) 2019/787 rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szabályokat állapít meg azon alkoholtartalmú italok leírására, megjelenítésére és jelölésére vonatkozóan, amelyeket egy szeszes ital kategóriájának vagy egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzőnek más élelmiszerekkel való kombinálásával állítanak elő. Az ilyen alkoholtartalmú italokat összetett kifejezésekkel írják le az említett rendelet I. mellékletében meghatározott szeszes italok kategóriái alatt szereplő előírt név vagy egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelző más élelmiszerek nevével történő kombinálásával. Azonban ezen rendelet nem írja elő, hogy az így létrejött alkoholtartalmú ital nevét az összetett kifejezéssel azonos látómezőben kell feltüntetni, mely megtévesztheti a fogyasztókat. 

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő, különösen az élelmiszer jellemzői és azonossága tekintetében. Az említett rendelet 9. cikke előírja, hogy meg kell adni az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező adatokat, beleértve az élelmiszer nevét is, 13. cikke pedig úgy rendelkezik, hogy a kötelező adatokat feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben letörölhetetlenek legyenek. 

Az (EU) 2019/787 rendelet 9. cikkével összhangban az 1169/2011/EU rendeletben előírt megjelenítésre és jelölésre vonatkozó követelmények a szeszes italok más élelmiszerekkel való kombinálásával előállított alkoholtartalmú italokra is alkalmazandók. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett követelmények – különösen az ilyen kombinációból létrejött szeszes italok esetében – a legjobban teljesüljenek, helyénvaló előírni, hogy a létrejött szeszes ital előírt nevét ugyanazon látómezőben kelljen feltüntetni, mint a kombinációt leíró összetett kifejezést. Ez minden olyan esetre vonatkozik, amikor az összetett kifejezést feltüntetik a szeszes ital leírásában, megjelenítésén vagy jelölésén. Ezen jelölés alól kivételt képeznek azok az alkalmak, mikor a szeszes ital előírt nevét a „likőr” vagy a „tejszínlikőr” kifejezést tartalmazó összetett kifejezés helyettesíti, amennyiben a végtermék megfelel az említett rendelet I. mellékletének 33. kategóriájára vonatkozó követelményeknek. 

Az (EU) 2019/787 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

Átmeneti időszakot kell biztosítani az e rendeletben megállapított jelölési rendelkezések alkalmazására annak érdekében, hogy a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban 2022. december 31.előtt címkézett szeszes italokat újracímkézés nélkül továbbra is forgalomba lehessen hozni. 

Az (EU) 2019/787 rendelet 51. cikkének (3) bekezdésével összhangban, valamint bármilyen joghézag elkerülése érdekében ezt a rendeletet 2021. május 25-től indokolt alkalmazni, 

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. május 27.) követő harmadik napon lép hatályba. 

 

(NAK/Szőke Rita)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei