Erdőgazdálkodás

Megjelent az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény, amelynek keretében az erdőtörvény módosítására is sor kerül. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a jelentősebb módosításokat.

A néhány nap múlva hatályba lépő módosítások az erdőtörvény számos rendelkezését érintik. A jobb követhetőség érdekében a fontosabb módosításokat a módosító törvény rendelkezései mentén, illetve ahol lehetséges, az összetartozó rendelkezéseket összevontan mutatjuk be.

Módosító törvény 81. §, 94. § és 95. §

A faanyag származásigazolási rendszerhez kapcsolódó egyes fogalmak (szállítmány, származást igazoló dokumentum, nyomon követhetőség, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás, környezeti kár) pontosítását szolgáló módosítások.

Módosító törvény 82. §

Az adattári nyilvántartásban nem szereplő erdők, szabad rendelkezésű erdők és erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületek nyilvántartásba vételi szabályainak pontosítása, elsősorban az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületek nyilvántartásba vételi lehetőségének megteremtése céljából.

Módosító törvény 84. §

A fásításban tervezett fakitermelés bejelentési szabályainak módosítása. A módosítás értelmében a bejelentéseket a továbbiakban fő szabály szerint elektronikus úton kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.

Módosító törvény 85. § (1) bekezdés

Az erdei kerítések létesítési szabályainak módosítása. A módosítás értelmében az örökerdő gazdálkodáshoz kapcsolódó lékkerítések sem tartoznak az engedélyköteles erdészeti létesítmények közé, így azok létesítését, felújítását és felszámolását is elég lesz csak előzetesen bejelenteni.

Módosító törvény 86. §

Az erdőfenntartási kötelezettségeket érintő új rendelkezés, amely általános szabályként rögzíti, hogy erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosa köteles gondoskodni az erdő fenntartásáról, amennyiben erre az erdészeti hatóág felszólítja.

Módosító törvény 88. §

Az önálló erdőgazdálkodási egység fogalmának módosítása, melynek értelmében az önálló hasznosításra jogosult tulajdonos vagy tulajdonostárs az ingatlant vagy annak a használati megosztásban elkülönített részterületét tovább bontva, több személy által, vagy több jogcímen is lehet majd hasznosítani.

Módosító törvény 89. §

Az erdőterv módosítására vonatkozó szabályozás módosítása. A módosítás jelentős szigorítás, mert annak értelmében az erdőtervet a továbbiakban kérelem keretében csak korlátozottan lehet módosítani.

Módosító törvény 90. §

Az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó szabályozás módosítása. A módosítás értelmében a továbbiakban sarjeredetű természetes felújítással minden nyár fafaj, illetve fajta, egyedi engedéllyel pedig akár minden fafaj felújítható lesz.

Módosító törvény 93. §

Erdőigénybevételi szabályozás módosítása. Erdő jogosulatlan igénybevétele esetén a továbbiakban az igénybevevő mellett az erdő tulajdonosa is kötelezhető lesz az erdő helyreállítására.

Módosító törvény 91. §, 96. § és 97. §

Az erdőfelújítási biztosíték nyújtására és felhasználására, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek elrendelésére vonatkozó szabályozás módosításai. A módosítások célja nagyon röviden összefoglalva az egyre bonyolultabbá váló szabályozást az, hogy az erdő fennmaradását és az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát veszélyeztető mulasztások esetén alkalmazható szankciók eredményesen végrehajthatóak legyenek.

Módosító törvény 99-101. §

Szövegpontosító, valamint a fent ismertetett változásokhoz kapcsolódó szövegcserés módosítások és hatályon kívül helyező rendelkezések.

A módosítások közül kiemelést érdemel

 • a 99. § 7. pontja, melynek értelmében fokozatos felújítóvágások és szálalóvágások esetében az újulat hiányát a következő év április 15. helyett május 15-ig lehet pótolni, és
 • a 99. § 15. pontja, melynek értelmében a korábban hivatalból nyilvántartásba vett önerdősülések szabad rendelkezésű erdővé való átminősítésére nyitva álló határidő további két évvel meghosszabbodik.

Módosító törvény 157. §

Nem az erdőtörvényhez kapcsolódik ugyan, de a magán erdőtulajdonosokat érintheti még a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdésének a módosítása is. A módosítás értelmében a földtulajdonszerzéshez kapcsolódó használatátruházási tilalom tekintetében a továbbiakban az sem minősül a használat átengedésének, ha a tulajdont szerző személy az osztatlan közös tulajdonban álló erdőnek minősülő föld használati jogosultságát tulajdoni hányadot meghaladó mértékű többlethasználati megállapodással engedi át egy másik tulajdonostársnak.

 

NAK / Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám