Mezőgazdasági termelés

Elsősorban a mezőgazdasági vizek hasznosításával, védelmével, kártételeinek elhárítására szolgáló munkákkal, a művek és létesítmények műszaki tervezésével, üzemeltetésével és fenntartással kapcsolatos alapfogalmak:

Belvízcsatorna:

A belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott meder, egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medre,

Belvízöblözet:

A lehatárolt vízgyűjtő terület, amelyről a belvizet általában egy ponton, egyetlen főcsatorna segítségével, gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le,

Egynyári öntözés:

Egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) öntözővíz kijuttatása, legfeljebb 100 ha nagyságú területre.

Felszín alatti víz energetikai célú kitermelése:

A felszín alatti vízkészlet vízilétesítménnyel történő igénybevétele fűtés, hűtés vagy elektromos energia hasznosítás céljából, annak hőmérsékletétől függetlenül.

Felszíni víz vezető-csatorna:

Egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény.

Holtág:

A folyónak kis- és közepes vizek esetén, a folyóval nem vagy csak az egyik végén összefüggő, áramlás nélküli mellékága.

Karsztvíz:

A karsztosodott kőzetek (mészkő, dolomit) pórusaiban, hasadékaiban, üregeiben elhelyezkedő felszín alatti víz.

Magas talajvízállású terület:

Az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van.

Mikroöntözés:

A párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében alkalmazott olyan víztakarékos öntözés, amelynek során a vízadagoló elemek 2,5 bar-nál kisebb nyomáson, vízadagoló elemenként legfeljebb 500 l/h egyenletes vízadagokban juttatják ki a vizet közvetlenül a növényre, a talaj vagy termesztő közeg felszínére, a talajba vagy termesztő közegbe, vagy fagyvédelem, vagy párásítás céljából a növény közvetlen légterébe.

Öntözés:

Természetes csapadék pótlása céljából a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti, helyi vízgazdálkodási jogkörbe eső vízigényen kívüli víz kijuttatása mesterséges módon a növénytermesztés hatékonyságának növelése, illetve a jogszabály alapján öntözhető gyepterületek fenntartása érdekében.

Pangó víz:

Áramlás hiányában vízminőség romlásnak fokozottan kitett víztest.

Partvédelem:

A rézsűk rongálódását, a part elhabolását megakadályozó műszaki beavatkozások, partvédelmi művek összessége.

Partvédő mű:

A folyókon, csatornákon, tavakon a vízsodrás, hullámverés, a jég partokat és mederoldalt rongáló hatását megakadályozó vízilétesítmény,

Rétegvíz:

Üledékes-törmelékes képződményekben a talajvíz alatt elhelyezkedő felszín alatti víz.

Saját célú ivóvízmű:

A házi ivóvízigényt szolgáló víztermelő létesítmény, a hozzá tartozó csatlakozó és házi ivóvízhálózat, illetve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek, és amely kevesebb, mint 50 személy ivóvízellátását biztosítja.

Talajvíz:

Laza törmelékes, üledékes felszínközeli képződmények telített zónájában az első vízzáró vagy félig áteresztő réteg mélységéig, legfeljebb a vízgyűjtő gazdálkodási tervben meghatározott sekély porózus, vagy sekély hegyvidéki víztest alsó határáig elhelyezkedő felszín alatti víz.

Termálvízmű:

A termálvíz felszínre hozatalát, kezelését és a hasznosítás helyére történő eljuttatását szolgáló vízilétesítmények összessége.

Természetközeli szennyvíztisztítás:

Olyan biológiai szennyvíztisztítási eljárás, amely során a szennyezőanyagok lebomlását a hordozó talajhoz, homokhoz, kavicshoz, növények gyökerének felületéhez kapcsolódó mikroorganizmusok végzik aerob vagy anaerob módon, valamint a tavas szennyvíztisztítási megoldások.

Vápa:

Mesterségesen kialakított, vízvezetési célú, vonalas jellegű terepmélyedés.

Vízadó:

Olyan felszín alatti kőzetréteg, kőzetrétegek vagy más földtani képződmény, amelynek porozitása vagy áteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését.

Vízvédelmi terület:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott védőterület, védősáv, valamint a nagyvízi meder.

 

NAK / Tasnádi Gabriella

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése