Jogszabályi összefoglaló

2024. március 26-ig lehet véleményezni az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, mely – többek között – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (a továbbiakban: Fftv.) és az azzal összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényt érinti.

2023.január 1-étől a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd meghatározásakor az életvitelszerű lakóhelyre utalást felváltotta az életvitelszerű lakáshasználat helye. A mostani módosítás tisztázza, hogy az életvitelszerű lakáshasználat helye a bejelentett tartózkodási hely, ennek hiányában pedig - ellenkező bizonyításig - a bejelentett lakóhely.

Egy éves az a szabály, hogy amennyiben hatályos vagy a szerződéskötéskor még hatályba nem lépett földhasználati szerződés érinti az adott ingatlant, akkor a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben szerepelnie kell a földhasználat időtartamára és ellenértékére vonatkozó tájékoztatásnak is. A jövőben ez a tájékoztatási kötelezettség kiterjed a többlethasználati megállapodásra is.

Ha az adásvételi szerződésben a felek abban állapodtak meg, hogy a vevő foglalót fizetett, akkor az elfogadó jognyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult köteles a foglaló összegét ügyvédi letétbe vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezni és az erről szóló igazolást az elfogadó jognyilatkozatához csatolni kell.

 

Az már régóta fennálló szabály, hogy a földműves tulajdonostársnak elővásárlási joga gyakorlásához 3 éve tulajdonostársnak kell lennie. Ami új, hogy a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt tulajdonrésze az örökhagyó tulajdonát képezte. Ugyanígy a földet használó földműves elővásárló 3 éves bejegyzett földhasználati jogosultságába is beszámít azon időtartam, amíg a földet az örökhagyó használta, mint bejegyzett földhasználó.

Termőföld öröklése esetén az egyik, örököstársak által választható lehetőség, hogy az ingatlant egyben értékesítik. Ilyenkor a jövőben lehetőség lesz egybefoglalt vételáron értékesíteni a földeket, ha azok azonos hagyatékhoz tartoznak.

A végintézkedéssel való földszerzés esetén, ha a hatóság megtagadja az örökös tulajdonszerzését, mert nem szerzőképes, annak ellenére mégis megszerzi az örökös a föld tulajdonjogát, de a tulajdonjog bejegyzést követő egy éven belül a tulajdonszerzés akadályát el kell hárítania.  Amikor az örökös eleget tesz ezen kötelezettségének, akkor haladéktalanul be kell jelentenie a mezőgazdasági igazgatási szerv felé.

A jelenlegi szabályozás szerint a volt haszonbérlő előhaszonbérleti joga megszűnik, ha legalább egy gazdasági évre a föld tulajdonosa vagy haszonélvezője lesz a bejegyzett földhasználó. Ez a szabály úgy módosul, hogy nem csak a tulajdonos vagy a haszonélvező lehet ilyen esetben a bejegyzett földhasználó, hanem ezek közeli hozzátartozója vagy ezen személyeknek legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet – ezekben az esetekben a Fftv. 48. §-a alapján előhaszonbérleti jog nem gyakorolható. A volt haszonbérlő előhaszonbérleti joga megszűnik akkor is, ha földhasználati szerződés alapján az előbbiektől eltérő harmadik személy vagy többlethasználati megállapodás alapján valamely tulajdonostárs lesz a bejegyzett földhasználó.

 

A haszonbérleti szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, ami a haszonbérlő által kötelezően alkalmazandó agrotechnikára, növénykultúrára vagy termelési módszerre vonatkozó előírás.  Az ilyen szerződés semmis.

 

A törvénytervezet a Kormány hivatalos oldalán, az alábbi linken érhető el:

https://kormany.hu/dokumentumtar?categories=2&ministry=2&limit_rows_on_page=8&limit_page=0

(A törvénytervezet elfogadása és kihirdetése után a módosításokról részletes beszámolóval jelentkezünk.)

 

NAK / Dr. Farkas Diana

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám