Jogszabályi összefoglaló

A Bizottság (EU) 2023/2464 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról.

Az 1308/2013/EU rendelet meghatározza a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúkok tojásaira vonatkozó fogalmakat, megjelöléseket és kereskedelmi megnevezéseket.

A rendelet értelmében a tojások megjelölésére a termelés helyén kívül az első csomagolóközpontban is sor kerülhet, ahová a tojásokat a termelés helyéről elszállítják. Ez bizonyos szempontból – nem szándékos vagy szándékos – a hamis megjelölés kockázatát hordozza magában, ezenkívül élelmiszer-biztonsági incidensek előfordulása esetén ez nyomonkövethetőségi problémákhoz is vezethet. A fogyasztói igények növekedésére tekintettel meg kell erősíteni a nyomonkövethetőségi szabályokat.

 • A tojások megjelölésére csak a termelés helyén kerülhessen sor.
 • Számos tagállam azonban már kifejlesztett hatékony megjelölési rendszereket a csomagolóközpontok szintjén, ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy mentességet biztosítsanak a tojások termelési helyen történő megjelölésére vonatkozó követelmény alól.

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen nemzeti jogszabályaik kiigazítására, indokolt, hogy e rendelet alkalmazása csak a rendelet kihirdetését követő 12 hónap elteltével kezdődjön meg.

A Bizottság (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 589/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A tojáspiac zavartalan működésének lehetővé tétele érdekében a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásoknak ki kell terjedniük az osztályozási kritériumokra, a tartósításra és a kezelésre, a megjelöléshez és a csomagoláshoz kapcsolódó követelményekre, a fakultatív fenntartott jelölések használatára, a tűréshatárokra, valamint a behozatallal és a kivitellel kapcsolatos feltételekre.

Ennek érdekében, meg kell határozni az A. osztályú tojások minőségi jellemzőit.

A tojásokat általában nem szabad lemosni vagy tisztítani, néhány eljárást azonban – így például a tojások ultraibolya sugárzással történő kezelését – nem lehet tisztítási eljárásnak tekinteni.

Az A. osztályú tojásokat tömeg szerint kell osztályozni. Korlátozott számú tömegosztályt és ezeknek megfelelő egyértelmű jelöléseket, valamint címkézési minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek nem zárják ki a további önkéntes címkézést.

A tojások minőség és tömeg szerinti osztályozására csomagolóközpontként kizárólag azon vállalkozások kaphassanak engedélyt, amelyek létesítményei és technikai felszerelései összhangban állnak tevékenységük léptékével és jellegével, és ezáltal lehetővé teszik a tojások megfelelő kezelését.

A tojások friss voltának biztosítása érdekében meg kell határozni a tojások osztályozására, megjelölésére, csomagolására, valamint a csomagok megjelölésére rendelkezésre álló maximális időtartamokat.

Meg kell határozni a tojásokat tartalmazó szállítási csomagolásokra és a kísérő dokumentumokra vonatkozó információkat.

Alapvető fontosságú, hogy a valamely másik tagállamba szállított tojásokat termelői kóddal jelöljék meg a termelés helyén. Amennyiben a termelői kód önmagában nem teszi lehetővé a minőségi osztály egyértelmű meghatározását, akkor a B. osztályú tojásokat további jelöléssel is el kell látni.

Amennyiben a tojásokat feldolgozás céljára közvetlenül élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják, és a végső rendeltetési helyük vonatkozásában elégséges garancia áll rendelkezésre, a tagállamok az érintett értékesítők kérésére mentességet adhatnak a megjelölésre vonatkozó követelmény alól, feltéve, hogy a tojásokat a termelési helyről közvetlenül az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják le.

Meg kell határozni a gazdálkodási módszert azonosító kifejezéseket, valamint a különböző tojástermelési módszerekkel összefüggő termelési rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket.

Ha a tojásokat ömlesztve értékesítik, a fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenni bizonyos információkat, amelyek egyébként a csomagokon szoktak szerepelni.

Meg kell határozni a harmadik országból behozott tojások megjelölésére és címkézésére alkalmazandó követelményeket.

A Bizottság (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról

Szabályokat kell megállapítani a tojások csomagolásával és nyomonkövethetőségével kapcsolatos forgalmazási előírások végrehajtása, valamint a forgalmazási előírások betartásának ellenőrzése érdekében elvégzendő vizsgálatok tekintetében.

Csak a csomagolóközpontok rendelkeznek a tojások újracsomagolására alkalmas létesítménnyel és technikai felszereléssel, ezért helyénvaló bármely újracsomagolási tevékenységet a csomagolóközpontokra korlátozni.

Az élelmiszer-vállalkozók a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek biztosítani a nyomonkövethetőséget. A termelőket, a tojásbegyűjtőket és a csomagolóközpontokat kötelezni kell különleges kiegészítő nyilvántartások vezetésére abból a célból, hogy a vizsgálati szervek ellenőrizni tudják a forgalmazási előírásoknak való megfelelést.

A tagállamoknak megfelelőségi ellenőrzéseket kell végezniük annak vizsgálata céljából, hogy a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúkok tojásai megfelelnek-e az (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályoknak. Fontos, hogy ezek a megfelelőségi ellenőrzések és eredményeik Unió-szerte összehasonlíthatók legyenek. Ezért meg kell határozni az ellenőrzések elvégzéséhez alkalmazandó módszereket és kritériumokat.

Ezen rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket (2023.11.08.) követő huszadik napon lépnek hatályba.

Ezen rendeletek teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandóak valamennyi tagállamban.

A megjelent rendeletek részletei az alábbi linkeken olvashatóak:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302464

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302465

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302466

NAK / Köbli Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám