Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1334 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyéb szeszes italok leírásában, megjelenítésén és jelölésén a szeszes italok előírt nevére vagy földrajzi árujelzőjére történő utalás tekintetében történő módosításáról.

 Az (EU) 2019/787 rendelet 12. cikkének (4) bekezdése szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy az alkoholtartalmú italok megjelenítésén és jelölésén hogyan tüntethetők fel a szeszesital-kategóriák előírt nevére vagy a szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzőkre történő utalások. Azonban ezen rendelet említett pontja nem írja elő, hogy az előállított alkoholtartalmú ital nevét az utalással azonos látómezőben kell feltüntetni. Ha az alkoholtartalmú ital neve az utalástól eltérő látómezőben jelenik meg, a fogyasztók számára az azt sugallhatja, hogy az utalás az alkoholtartalmú ital nevének részét képezi, különösen azokban az esetekben, amikor az így létrejött alkoholtartalmú ital szeszes ital. Továbbá bizonyos esetekben az ilyen utalás indokolatlan visszaélést jelenthet az olyan szeszesital-kategóriák vagy földrajzi árujelzők hírnevével, amelyek más, az előállításuk során nem szükséges vagy nem engedélyezett élelmiszerekkel kombinálva elveszítik jellegüket, ezért nevük eredti formában már nem tüntethető fel a jelölésen. E nevek jól látható feltüntetése azon szeszes ital megjelenítésén és jelölésén, amely e nevekre utal, ténylegesen a hírnevükkel való visszaélést eredményezheti. 

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő, különösen az élelmiszer jellemzői és azonossága tekintetében. Az említett rendelet 9. cikke előírja, hogy meg kell adni az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező adatokat, beleértve az élelmiszer nevét is, 13. cikke pedig úgy rendelkezik, hogy a kötelező adatokat feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben letörölhetetlenek legyenek. 

Az (EU) 2019/787 rendelet 9. cikkével összhangban az 1169/2011/EU rendeletben előírt megjelenítésre és jelölésre vonatkozó követelmények a szeszes italok más élelmiszerekkel való kombinálásával előállított alkoholtartalmú italokra is alkalmazandók. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett követelmények – különösen a más szeszes italokra utaló szeszes italok esetében – a legjobban teljesüljenek, helyénvaló előírni, hogy az előállított szeszes ital előírt nevét a valamely szeszes italra történő utalással azonos látómezőben kelljen feltüntetni. Ez minden olyan esetre vonatkozik, amikor az utalást feltüntetik a szeszes ital leírásában, megjelenítésén vagy jelölésén. 

Az (EU) 2019/787 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

Átmeneti időszakot kell biztosítani az e rendeletben megállapított jelölési rendelkezések alkalmazására annak érdekében, hogy a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban 2022. december 31. előtt címkézett szeszes italokat újracímkézés nélkül továbbra is forgalomba lehessen hozni. 

Az (EU) 2019/787 rendelet 51. cikkének (3) bekezdésével összhangban, valamint bármilyen joghézag elkerülése érdekében ezt a rendeletet 2021. május 25-től indokolt alkalmazni. 

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. május 27.) követő harmadik napon lép hatályba. 

 

NAK/Szőke Rita 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei