Jogszabályi összefoglaló

A módosítást elsődlegesen a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer átalakítása indokolja.

2022. november 2-án került benyújtásra a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1848 javaslat, majd egy hónappal rá az egységes javaslat. Az alapvető uniós jogi keret a Hulladék Keretirányelv (2008/98/EK), amelynek legutóbbi módosítása a körforgásos gazdaságról szóló intézkedéscsomag részeként a 2018/851/EU irányelvvel történt meg. A módosító irányelv szigorította a hulladék megelőzésére vonatkozó szabályokat és többek között új célokat határozott meg a települési hulladék újrafeldolgozását illetően (2025-re a települési hulladék tömegének legalább 55 százalékát, 2030-ra 60 százalékát, 2035-re pedig 65 százalékát kell újrahasznosítani). Ezen kívül 2025. január 1-ig előírja a tagállamoknak a háztartásokban keletkező textil- és veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének megoldását, valamint 2023. december 31-ig a biohulladék szelektív gyűjtését, illetve helyben feldolgozását (komposztálását). A Hulladék Keretirányelv felülvizsgálatát az Európai Bizottság 2023-ra tervezi, melynek érdekében 2022 júliusában nyilvános konzultációt indított.

Agrár- és élelmiszeripari szereplők számára a kiegészítő irányelvek közül a legfontosabbak a csomagolási hulladékok kezeléséről a 94/62/EK irányelv, valamint az egyszer használatos műanyag hulladékokról szóló 2019/904/EU irányelv.

Magyarországon a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladékgazdálkodási feladatok megoszlanak az állam és az önkormányzatok között. A törvény 2021-ben módosult, mellyel fontos változás történt, és ennek értelmében a feladatelosztást immáron növekvő állami szerepvállalással és az állami feladatokba magánfelek bevonásával kívánják megoldani koncessziós jog gyakorlása útján. A települési önkormányzatoknak innentől kezdve már csak a köztisztasági feladatok ellátásában lesz szerepe.

Az új koncessziós modell 2023. június 30-tól kerül majd bevezetésre. Ebben a rendszerben a kiterjesztett gyártói felelősség lényege, hogy a gyártó vállán nyugszik a termékéből keletkezett hulladékra vonatkozó hulladékkezelési kötelezettség, aminek okán pénzügyi hozzájárulást fizet, a hulladékgazdálkodást pedig ebből a forrásból a koncesszió jogosultja valósítja meg. Így több fontos dolog is történik egyszerre: az állami szerepvállalás kiesik a rendszerből, valamint a környezetvédelmi termékdíj egyetlen feladata a fogyasztói szokások befolyása lesz, ezen kívül már nem lesz megvalósítható az egyéni hulladékkezelés választása.

A javaslat szerint a „csekély kibocsátó” meghatározása esetében a módosítás megszünteti a korábbi tíz, a termékdíjas szabályozásban csak kilenc kategória szerinti mennyiségi határt, és kategóriákra történő bontás nélkül határozza meg e termékáramban a csekély mennyiség határát.

A termékdíj-kötelezettséggel érintett ügyletek köre kibővülne egy új ponttal, aminek értelmében a termékdíjköteles termék tulajdonjogának külföldön letelepedett gyártó által elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre végfelhasználók részére történő átruházása is forgalomba hozatalnak minősül. Így megvalósul a versenysemlegesség az itthon és külföldön bejegyzett elektronikus kereskedelmi szolgáltatást folytató gazdálkodók között.

Kikerül a kötelezettségek köréből a kötelezettek nyilatkozattételi lehetősége, mert az egy korábbi módosítás miatt már megszűnt.

Agrártermelők esetén a javaslat alapján a termékdíj-átalány mértéke nem változik, így továbbra is úgy alakul, hogy a tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tízmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tízmillió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötvenmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 7000 Ft/év, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 5000 Ft/év.

Átmeneti rendelkezések megfogalmazása is szükségessé vált, hiszen a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerének átalakulása miatt az egyéni hulladékkezelés fogalma már nem lesz értelmezhető. Ennek megfelelően a 2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget a 2023. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések szerint kell teljesítenie a kötelezettnek. A 2023. évre egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a bevallási és megfizetési kötelezettségét 2023. december 31-ig – a hasznosítást végző szervezet 2023. október 31-ig a kötelezett részére kiadott igazolása alapján, és a kötelezettség keletkezésének napján hatályos szabályok szerint – teljesíti azzal, hogy az adómegállapítási időszaknak a 2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakot kell tekinteni.

A termékdíjköteles termékek, anyagok köre kiegészül a „Dohányt, visszanyert dohányt, nikotint, illetve dohány- vagy nikotinpótlókat tartalmazó, égés nélküli belégzésre szánt termékek; az emberi szervezetbe való nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek” körével.

A díjtételeket tartalmazó 2. számú táblázat esetében már nem szerepelnek külön a fém ital-csomagolószerek, a fém díjkötelezettsége egységesen 19Ft/kg lesz.

NAK/ Pető Krisztina

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám