Földműves nyilvántartás

A 38/2014 (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja értelmében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) illetékes területi szerve igazolást bocsát ki arról, hogy a földműves nyilvántartásba felvételét kérelmező magánszemély a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.

 

A NAK igazolására a kérelmezőnek kizárólag abban az esetben van szüksége, amennyiben:

- az 504/2013 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirattal nem rendelkezik, vagy

- nem minősül őstermelőnek és nem rendelkezik az adóhatóság által kiállított olyan igazolással, amely szerint a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott, vagy

őstermelőnek minősül és a kérelméhez nem tudja csatolni az őstermelői igazolványt, és a lezárt értékesítési betétlap(ok) másolatát, amely szerint mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott.

A NAK illetékes területi szerve alatt a fenti igazolás kiállításának tekintetében a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes NAK területi szervet kell érteni.

Az ügyintézés menete

Az igazolás kiállításának feltétele a NAK-NY-84 nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) kitöltése. A szükséges formanyomtatványokat a NAK falugazdászainál vagy a NAK megyei igazgatóságain lehet beszerezni, illetve a NAK portáljáról (www.tudas.nak.hu) letölthetőek. A nyilatkozatot a területileg illetékes NAK megyei igazgatóságának falugazdászánál vagy az illetékes NAK megyei igazgatóságán kell kitölteni és személyesen benyújtani. A nyilatkozat postai úton történő benyújtására nincsen lehetőség.

Az igazolást a NAK illetékes szervének igazgatója állítja ki, az igazolás kiadásának ügyintézési határideje a nyilatkozat benyújtását követő 30 nap.

A nyilatkozat utolsó részében meg kell jelölni, hogy az igazolást a kérelmező a NAK illetékes szervének igazgatóságán kívánja kézhez venni vagy kéri, hogy az igazolás postai úton kerüljön megküldésre részére.

Az igazolás kiállításának feltételei

A nyilatkozat 1.) pontjában a kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy a kérelem benyújtását megelőző három év tekintetében mely években nem rendelkezett mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó árbevétellel.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben valamely év tekintetében a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy árbevétellel rendelkezett, annak valóságtartalmát a NAK nem vizsgálja. Ennek megfelelően:

- A NAK illetékes területi szerve kizárólag azon évek vonatkozásában állítja ki igazolását, melyek tekintetében a nyilatkozat 1.) pontjában a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy mezőgazdasági tevékenységéből árbevétele nem származott.

- Azon évek tekintetében, melynek vonatkozásában a kérelmező a nyilatkozat 1.) pontjában úgy nyilatkozott, hogy mezőgazdasági tevékenységéből árbevétele származott, ott az árbevétel meglétének tényét a Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) pontjának megfelelően szükséges igazolni:

   - Őstermelőnek minősülő kérelmező esetében az őstermelői igazolvány és a lezárt értékesítési betétlapok.

   - Őstermelőnek nem minősülő kérelmezők esetében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiállított határozatot, amelynek indoklás része tartalmazza, hogy a kérelmező mely években rendelkezett mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó árbevétellel. (A NAV a      Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három év valamelyikében nem rendelkezik mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó árbevétellel. A NAV által kiállított határozat tartalmazza azon éveket, amikor a kérelmező rendelkezett mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó árbevétellel).

Azon évek tekintetében, melyekről a nyilatkozat 1.) pontjában úgy nyilatkozott, hogy mezőgazdasági árbevétele nem származott az igazolás kiállításának érdekében az alábbiakat kell a megfelelő bizonyítási eszközökkel alátámasztania:

A) Mezőgazdasági tevékenységét a saját nevében és a saját kockázatára folytatta (a nyilatkozat 2. pontja). Ennek alátámasztására az alábbi dokumentumok valamelyikét szükséges a kérelmezőnek a nyilatkozathoz mellékelnie:

   - A naptári év egészére vagy egy részére vonatkozó, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított jogerős, helyt adó vagy részben helyt adó határozat területalapú, vagy erdőnek minősülő területre vonatkozó támogatás igénybevételéről.

   - A föld használatát igazoló dokumentum:

       - a kérelmező nevére kiállított földhasználati lap. A föld tulajdonjogát igazoló dokumentum önmagában nem elfogadható, kivéve, ha igazoltan a területre nincs egyéb bejegyzett földhasználó, vagy a használat nem jegyezhető be (pl. 1 ha alatti belterületi föld, kivettként nyilvántartott, de ténylegesen mezőgazdasági hasznosítás alatt álló földterület – 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 50. § (2) bek a); (3) f); g)).

       - a kérelmező nevére szóló föld haszonbérleti szerződés (beleértve a haszonkölcsönt, a felesbérletet, a szívességi használatra illetve a részesművelésre vonatkozó szerződést, az NFA-val, vagy a honvédelemmel kötött használati szerződést, illetve az elbirtoklásra vonatkozó dokumentumokat is), amely igazolja, hogy az érintett földterület a kérelmező használatában volt;

B) Az árbevétel azért maradt el, mivel a kérelmező által megvalósított mező-, erdőgazdasági beruházás nem hasznosulhatott (a nyilatkozat 3.) pontja).

A nyilatkozathoz mellékelni kell:

- 30 napnál nem régebbi földhasználati összesítőt, amennyiben a kérelmező erdőnek nem minősülő földterületekkel rendelkezik.

- a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága által kiállított igazolást, mely tartalmazza a kérelmező használatában álló valamennyi erdőrészletet, amennyiben a kérelmező erdőnek minősülő földterületekkel rendelkezik.

Amennyiben a kérelmező a fenti dokumentumok egyikét sem tudja nyilatkozatához mellékelni, akkor a NAK illetékes területi szervének az igazolást nem áll módjában kiállítani.

A kérelmezőnek valamennyi, a fenti dokumentumokon szereplő földterület vagy erdőrészlet vonatkozásában meg kell jelölnie a beruházás hasznosulásának elmaradásának okát azon évek tekintetében, melyekben mezőgazdasági tevékenységéből árbevétele nem származott.

A nyilatkozaton beruházás hasznosulása elmaradásának okaként az alábbi négy ok valamelyikét lehet megjelölni, amit a megfelelő bizonyítási eszközökkel kell alátámasztani:

- Szőlő, gyümölcs ültetvény nem fordult termőre: ebben az esetben a nyilatkozathoz mellékelni kell a telepítési naplót, illetve a telepítési engedélyt. Az beruházás hasznosulásának okaként a termőre fordulás elmaradása csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az ültetvény telepítése és a nyilatkozatban megjelölt év különbsége nem haladja meg az 1. számú mellékletben meghatározott évek számát.

- Az erdőrészletekben fahasználati tevékenység nem volt: ebben az esetben a nyilatkozathoz mellékelni kell a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága által elfogadott telepítési terv jóváhagyó határozatot, valamint az erdőrészletre vonatkozó erdőterv kivonatot, amely egyértelműen alátámasztja azt, hogy az adott évben az adott erdőrészleten fahasználat nem történt.

- Vis maior esemény: ebben az esetben a nyilatkozathoz az alábbi dokumentumok valamelyikét szükséges mellékelni:

   - 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal által kiállított vis maior igazolás.

   - A Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított olyan hatósági bizonyítvány, mely az adott növénykultúra esetében legalább 50%-os kármértéket tartalmaz.

   - A kérelmező által bemutatott biztosítási kárszakértő által kiállított kárfelvételi jegyzőkönyv, amely legalább 50%-os kármértéket tartalmaz.

- Területpihentetés: ebben az esetben a nyilatkozathoz mellékelni kell az MVH által kiállított területalapú támogatásról szóló határozatot, melyben az adott terület az adott évben pihentetett területként vagy zöldugarként került feltüntetésre.

Amennyiben a kérelmező az A) vagy B) pontban tett nyilatkozatát a megfelelő dokumentumokkal nem tudja alátámasztani, akkor a NAK illetékes területi szervének az igazolást nem áll módjában kiállítani.

 

Az igazolás kiadásának részletes feltételeit tartalmazó tájékoztatót innen töltheti le:

document NAK NY 83 Tájékoztató v20 (103 KB)

Az igazolás kiállításához szükséges NAK-NY-84 nyilatkozat:

document NAK NY 84 Nyilatkozat v20 (127 KB)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám