Események

Facebook posztjáték szabályzat

Részvételi szabályzat

Hatályos: 2022.02.07. napjától

Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar); Adószám: 18399257-2-43; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Zöld szám: +36 80 900 365). A Facebook oldalának (www.facebook.com/agrarkamara) üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Nemzeti Agrárgazdasági Kamara”). A Szervező – egyben a játék során átadott adatok vonatkozásában az Adatkezelő -a rendelkezésre bocsátott információkat a nyereményjátékkal összefüggésben használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező - és nem a Facebook - felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, és nincs kizárva a cselekvőképessége.

 

Részvétel

A nyereményekért való indulásért a résztvevőnek az alábbiakat kell teljesítenie:

Megfelel a jelen Részvételi szabályzatban foglaltaknak és elfogadja magára nézve az adatkezelési tájékoztatóban leírt feltételeket. Álnév, becenév használata kizáró körülmény.

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai).

 

A játék menete

A résztvevő feladata, hogy kommentben válaszoljanak a posztban feltett kérdésre. Az a résztvevő minősül játékosnak, aki ezt a feltételt teljesíti.

A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás a be social rendszeren keresztül történik. A sorsolás menetéről a https://besocial.hu/igy-sorsolj-egyszeruen-egy-uzenofali-jatekbol/ url címen tájékozódhat.

A játék időtartama: 2022.02.07. 12.00 órától 2022.02.14. 24.00 óráig

A sorsolás időpontjai: 2022.02.15. 12.00 óra

 

Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. Kivételt képeznek az élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károk.

 

Nyeremény

A helyes választ adó kommentelők között kisorsolunk 5 db páros belépőt FeHoVa rendezvényre. Nyertes elfogadja a rendezvény Versenykiírását.

A nyeremény sorsolása a nyilvánosság kizárásával a véletlenszerűség alapján történik. A nyeremény egy alkalommal kerülnek kisorsolásra.

A nyereményjátékban való ingyenes részvétel révén a játékosoknak nem keletkeznek sem pénzügyi, sem egyéb igényei a Szervezővel szemben. A nyeremény vagy annak része semmi esetben sem fizethető ki készpénzben. A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre.

A nyeremény átadásának módját (elektronikus formában kerül átadásra) egyénileg egyezteti a Szervező a nyertessel. A nyertes által a nyeremény kiküldésére vonatkozóan megadott adatok helyességéért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

Nyereménysorsolás

A nyeremény sorsolásában minden, az adott játék során sorsolásra jogosult játékost szerepeltet a Szervező. A sorsolásra a nyereményjáték lezárását követő 48 órában kerül sor.

Nyereményenként tartaléknyertest határoz meg a Szervező a nyertes meghatározására vonatkozó eljárás megfelelő alkalmazásával, a játék meneténél leírt rendszer útján.

A Szervező a nyerteseket 3 napon belül legalább kétszer értesíti a Facebookon keresztül. Ha a nyertesek a második értesítéstől számított 1 napon belül nem jelentkezik, térítési jogosultság nélkül megszűnik a nyereményre vonatkozó igénye, és a nyereményre az első tartaléknyertes válik jogosulttá, akinek kiértesítési rendje a nyertes kiértesítése szerint történik meg.

 

A nyertes nem köteles a nyereményt átvenni.

 

A nyereményjátékból történő kizárás

 

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

Amennyiben a játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja a nyereményjátékban nem tud részt venni.

 

Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (annak tudtával vagy tudta nélkül). Emellett tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyeremények kizárás esetén utólag is visszavonhatóak, a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

 

A nyereményjáték idő előtti befejezése

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy azt végleg befejezze.

 

A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

Egyéb rendelkezések

 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

 

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a nyereményjáték pontos megjelölésével ezek okának ismerté válásától számított 14 napon belül írásban a Szervezőhöz kell eljuttatni az alábbi címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A szóban (telefonon) közölt vagy elkésett panaszok nem kerülnek feldolgozásra. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Jelen nyereményjátékra Magyarország joga alkalmazandó.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2022.02.07 napjától

 1. Adatkezelő megnevezése

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Telefon: +36 80 900 365

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.nak.hu/

 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Az adatkezelés célja

A NAK Facebook oldal felhasználóinak részvétele és a nyeremény átadása során közreműködése az oldalon közzétett 2022.02.07. 12.00 órától 2022.02.07. 24.00 óráig tartó villám játékban (a továbbiakban: játék).

A csalók kiszűrése, rendszertámadások megelőzése, elhárítása, csalás, illetve rendszertámadás esetén.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A csalók kiszűrése, rendszertámadások megelőzése, elhárítása vonatkozásában (és mert kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a NAK jogos érdeke.

Számviteli törvény alapján a nyertes adatait a NAK-ra vonatkozó jogi kötelezettség okán kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

 1. A kezelt adatok köre

Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat.

Valamennyi érintett vonatkozásában: név, Facebook ID, és ennek Facebook adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint és az érintett általi beállítások szerint hozzáférést engedő adatai.

A nyertesek vonatkozásában a név, e-mail cím megadása szükséges, mivel a nyereményt elektronikus formában ezen adataik alapján kapják kézhez.

 1. A kezelt adatok címzettjei

Az adatfeldolgozó személye – az adatkezelő megbízásából – a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) adatkezelési szabályzata és kapcsolatfelvételi lehetőség magyar nyelven elérhető https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation linken.

A sorsolás során igénybe vett adatfeldolgozó Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Adószám: 242394 82 241, Cg. szám: 01 09 997245, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap címe: https://besocial.hu/).

 1. Az adatkezelés időtartama:

A nyertesek kisorsolását követően a nyeremények átadását követő 5 munkanapig, illetve amennyiben ez előbbi, amíg az érintett az adatkezelőnél törlési kérelemmel az érintett nem él. A nyertesekre vonatkozó adatkezelésnek időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 1. Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az Adatkezelő által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársai megtesznek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik, így az Adatkezelő valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan vírusvédelmi rendszer üzemel. Az internethez kapcsolódó informatikai berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok az Adatkezelő tulajdonát képezik. Az adattároló eszközök az Adatkezelő tulajdonát képezik vagy kizárólagos rendelkezése alatt állnak.

 1. Jogai gyakorlása

Adatkezelő az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Adatkezelőhöz címzett, (az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogait megfelelően védelme érdekében) az Ön azonosítására alkalmas formában, jogosult benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.

 1. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai

10.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek,
 • mikor,
 • milyen jogszabály alapján,
 • mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a NAK rendelkezésére);
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

10.2. A helyesbítéshez való jog

Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Adatkezelő.

10.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

10.4. A tiltakozáshoz való jog

Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a NAK a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.5. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

 • személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonása esetén haladéktalanul töröljük a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat, de ebben az esetben Ön nem jogosult a játékban való részvételre, így a nyereményjátékból kizárásra kerül.

10.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu), vagy

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 1. Fogalmak

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR szerinti jelentéssel bírnak.

GDPR elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 1. Záró rendelkezések

Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja, változás esetén Önt a módosításról a NAK Facebook oldalán tájékoztatja.

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Események

Június 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

események

Egyező események kiválasztása
Mutassa a nem közzétett eseményeket?

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám