Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások elnevezésű pályázatról készített összefoglaló 2016. 06. 13-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

 
Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
A felhívás kódszáma: VP4-4.4.1-16.


Támogatható tevékenységek köre:
A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására:
A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
B) célterület – Gyeptelepítés
C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken


Kedvezményezettek köre:
Aktív mezőgazdasági termelők.
Nem támogatható tevékenységek köre:
Mind a négy célterület esetében a felújítás, felülvetés és a pótlás nem támogatható.


Határidők:
A projektek végrehajtására 2016. január 1. és 2020. december 31. között van lehetőség.
Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott időszakban: 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
a. 2016. augusztus 09.,
b. 2017. július 31., 2018. július 31.


A támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül kell a célterületenként előírt tevékenység(ek)et megvalósítani. A kötelezettségvállalás kezdete minden esetben a támogatói okirat hatályba lépésének napja. Támogatási igénylő a telepítést saját felelősségére megkezdheti az előzetes helyszíni szemle jegyzőkönyvének kézhezvételét követően. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
A tevékenység megvalósítását követően a beruházásokra fenntartási kötelezettség vonatkozik:
·    A és D célterületek esetén a telepítés fizikai megvalósulását követő kifizetési igényléstől számított 3 év.
·    B és C célterületek esetén a telepítés fizikai megvalósulását követő kifizetési igényléstől számított 5 év.
A kifizetési igénylést egyszer, a beruházás fizikai megvalósulását követő első egységes kérelem keretén belül lehet benyújtani.


Szakmai, műszaki tartalmi követelmények:
I. Jogosultsági kritériumok
1) A támogatás igénybevételére aktív mezőgazdasági termelő jogosult.
2) A legkisebb támogatható mezőgazdasági tábla méret legalább 0,25 ha.
3) Támogatás mind a négy célterület esetében kizárólag támogatásra jogosult szántó hasznosítású területre igényelhető. A C) célterület esetében a sövénytelepítéssel érintett területrész nem támogatható területté válik.
4) Mind a négy célterület esetében a telepítésnek/létesítésnek újonnan kell megvalósulnia. A támogatási kérelem benyújtását követő előzetes helyszíni szemle előtt telepített, célterületek szerint meghatározott elemekre nem igényelhető támogatás.
5) Az aktív mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtásától legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig jogszerű földhasználó.


II. Kötelezettségvállalások
1) Az illetékes állami természetvédelmi szerv támogató nyilatkozata a beruházás természetvédelmi szempontú jóváhagyásáról. A támogató nyilatkozatot a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.
2) Amennyiben támogatást igénylő az illetékes állami természetvédelmi szerv támogató nyilatkozatában jóváhagyott fajoktól és telepítési aránytól eltér, úgy köteles változás bejelentőt benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). A változás bejelentőhöz támogatást igénylőnek csatolnia kell egy új támogató nyilatkozatot az illetékes állami természetvédelmi szervtől, melyben a telepítendő fajokat jóváhagyják. A változás bejelentőt és az új támogató nyilatkozatot legkésőbb a kifizetési igényléssel együtt lehet benyújtani.
3) Támogatást igénylő köteles a Gazdálkodási Naplót a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint vezetni.
4) Támogatást igénylő több célterületre is igényelhet támogatást, azonban egy mezőgazdasági táblán egy célterület valósítható meg, kivéve a C) célterület (sövénytelepítés), mely a vonatkozó előírásokból kifolyólag a többi célterülettel kombinálható.
5) Támogatást igénylő a támogatási kérelemben benyújtott adott célterület szerinti telepítésre vonatkozó kötelezettségvállalások legalább 50%-át köteles megvalósítani, melyek területméret – valamint sövény esetében hosszméret – vonatkozásában nem lehetnek kisebbek, mint az adott célterület szerint meghatározott minimum követelmények. Amennyiben a támogatási kérelemben benyújtott, adott célterület szerinti telepítésre vonatkozó kötelezettségvállalások 50%-a nem éri el a célterület szerinti minimum követelményeket, úgy az adott célterülettel érintett terület nem jogosult a támogatásra.


Célterület specifikus előírások:
1) Mind a négy célterület esetében támogatást igénylő köteles a támogatói okiratban jóváhagyott területeit a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében szereplő lágy- és fásszárú növényfajoktól, valamint az energetikai hasznosítású növényfajoktól (energiafű, energiafűz, energianád, stb.) mentesen tartani, valamint ezen fajok telepítése tilos.
2) Mind a négy célterület esetében amennyiben a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében szereplő lágy- és fásszárú növényfajok, valamint az energetikai hasznosítású növényfajok (energiafű, energiafűz, energianád, stb.) irtása mechanikus úton nem megoldható, kizárólag abban az esetben a vegyszeres irtás megengedett. Támogatást igénylő az elvégzett vegyszeres irtást köteles a Gazdálkodási Napló GN-10 lapjára felvezetni. Amennyiben a vegyszeres irtás védett természeti területet vagy Natura 2000 területet érint, úgy támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a vegyszeres irtást jóváhagyó, hatályos hatósági engedéllyel.
3) Mind a négy célterület esetében támogatást igénylőnek a Gazdálkodási Napló GN-07 lapján kötelezően fel kell tüntetni a telepítéshez használt fajokat/fajtákat, illetve azok arányát.
4) A fenntartási időszak minden célterület esetében a telepítés fizikai megvalósulást követő első egységes kérelemben benyújtott kifizetési igényléstől számítva kezdődik.


“A” célterület (tartós zöldugar telepítés) esetén:
1) A legkisebb támogatható mezőgazdasági terület 0,25 ha.
2) A tartós zöldugar növénykultúrára vonatkozóan az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések növénykultúra specifikus vonatkozó előírásait kell betartani, melyek az alábbiak:
- A zöldugar növénykultúra telepítése, illetve az a zöldugar fenntartása során tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása.
- Kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén. Kaszálék a területről lehordható.
- A zöldugart a fenntartási időszakot követő év július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával.
- A zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni.
3) A tartós zöldugar növénykultúra fenntartása legalább 3 évig.


“B” célterület (gyeptelepítés) esetén:
1) A támogatható legkisebb táblaméret 0,25 ha, a legkisebb támogatható terület 1 ha. Amennyiben a támogatással érintett terület kunhalom, abban az esetben nincs méret korlátozás a minimális támogatható tábla- illetve területméret vonatkozásában.
2) A gyeptelepítéshez műtrágya és/vagy szerves trágya alkalmazása 90 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiségig használható fel.
3) A telepítéshez használható fajokat a felhívás 5. számú melléklete tartalmazza.
4) A telepítéshez az illetékes állami természetvédelmi szerv által jóváhagyott fajok használhatók, úgy hogy legalább három különböző fajból álló fajkeverékkel szükséges végrehajtani a telepítést, továbbá a telepített fajok aránya közül egyik sem haladhatja meg az 50%-ot.
5) A telepített gyepeket legalább 5 évig fenn kell tartani és gyepként kell hasznosítani.


“C” célterület (sövénytelepítés) esetén:
1) A sövény kizárólag a tábla területén belül, a tábla szélével érintkezően telepíthető. A telepített sövény a későbbi egységes területalapú támogatások szempontjából nem támogatható területté válik.
2) Támogatásra az a tábla jogosult, amelyikre a sövényt telepítik. Sövénytelepítésre az a tábla jogosult, amely eléri a 0,25 ha-t.
3) A sövény mérete el kell, hogy érje egybefüggően a legalább 200 méter hosszúságot, szélessége pedig legalább 1,5 méter, legfeljebb 3 méter lehet. 100 méterenként legfeljebb egy darab 3 méter szélességű sövénytelepítéstől mentes átjáró biztosítható, ettől még a sövény egybefüggőnek tekintendő.
4) Támogatást igénylő köteles az átjárót gyom- és özönnövény-mentesen tartani.
5) Az alkalmazott sortáv legfeljebb 1,2 m, a tőtáv pedig legfeljebb 0,7 m lehet.
6) A sövénytelepítéshez használható fajok listáját a 6. számú melléklet tartalmazza. Támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a telepített fajokról származási igazolással, melyet a kötelezettségvállalási időszak végéig meg kell őriznie.
7) A telepítéshez a fajlistában szereplő fajok használhatók, úgy hogy legalább három különböző fajból álló fajkeverékkel szükséges végrehajtani a telepítést, továbbá a telepített fajok aránya közül egyik sem haladhatja meg az 50%-ot.
8) A telepített sövényt legalább 5 évig fenn kell tartani.


“D” célterület (méhlegelő telepítés) esetén:
1) A legkisebb támogatható mezőgazdasági terület 0,25 ha.
2) A méhlegelő növénykultúra telepítése során tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása.
3) A telepítés évében a legeltetés tilos.
4) A méhlegelő növénykultúrára vonatkozóan az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések növénykultúra specifikus vonatkozó előírásait kell betartani.
5) A méhlegelő növények listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
6) A telepítéshez a fajlistában szereplő fajok használhatók, úgy hogy legalább nyolc különböző fajból álló fajkeverékkel szükséges végrehajtani a telepítést, továbbá a telepített fajok aránya közül egyik sem haladhatja meg az 50%-ot.
7) A méhlegelő növénykultúra fenntartása legalább 3 évig


Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek
1) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a támogatással érintett mezőgazdasági táblák – illetve a sövénytelepítés esetében a sövénytelepítéssel érintett terület vonatkozásában tevékenységekről a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles a felhívás 2. melléklete szerint naprakészen vezetni, az elvégzett műveletekhez kapcsolódó számlákat, bizonylatokat megőrizni a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt. A gazdálkodási naplót a telepítés/ültetés megkezdésétől szükséges vezetni.
2) A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú vagy elektronikus alapú – a támogatói okirat hatályba lépését követő ötödik év végéig, de legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
3) A támogatást igénylő az A), B) és D) célterületek esetében köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozó aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
4) A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a gazdálkodási napló ellenőrzését, valamint az abban szereplő adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak a vizsgálatát.


III. Referenciaelemek
1) A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania:
a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK);
b) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a alapján meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket.


Támogatás mértéke, intenzitása (előleg, önerő)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
A) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha;
B) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha;
C) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/100 folyóméter;
D) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha.
Jelen felhívás esetében az előleg igénylése nem releváns.


Elszámolható költségek
Jelen felhívás esetében nem releváns.


Jogkövetkezmények
1) Ha a támogatást igénylő nem tesz eleget a gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor a támogatási összeg 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre, vagy a már kifizetett támogatás 20%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.
2) Ha a támogatást igénylő a gazdálkodási naplót hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, akkor a támogatási összeg 5%-ára nem jogosult, vagy a már kifizetett támogatás 5%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.
3) Ha a támogatást igénylő az A, B és D célterület esetében nem tesz eleget a gazdálkodási napló 4. számú mellékletben meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, akkor a támogatási összeg 15%-kal csökkentve kerül kifizetésre.
4) Ha a támogatást igénylő valamely célterületi kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes egészére nem tudja maradéktalanul igazolni a kötelezettségvállalási időszakból már eltelt év(ek) és az adott év teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor az adott célterületi kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül és a területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5) Ha támogatást igénylő nem tesz eleget a III. Referenciaelemekben meghatározott jogszabályi követelményeknek, úgy a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke, a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 73–75. cikkei, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 39–40. cikkei alapján megállapított szankciók alkalmazandók.
6) A területeltérésre, illetve sövény esetében a hosszúság eltérésre vonatkozóan a 640/2014/EU rendelet 19. cikkét kell alapul venni.
7) Amennyiben támogatást igénylő a II. Kötelezettségvállalások közül egynél több előírást nem teljesít, úgy a jogkövetkezmények összeadódnak, azonban együttes mértékük nem haladhatja meg a támogatási összeg 100%-át.
8) A szankciók halmozódása esetén az alábbi sorrend szerint kerülnek a szankciók érvényesítésre:
- nem teljesítés,
- a célterület szerinti teljesítés kevesebb, mint 50%,
- részleges teljesítés,
- a III. Referenciaelemekben meghatározott jogszabályi követelményektől való eltérés,
- a 6. pontban meghatározott terület- illetve sövényhossz eltérés, melyek esetében a 640/2014/EU rendelet 19. cikkét kell alapul venni,
- a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében szereplő lágy- és fásszárú növényfajok és/vagy energetikai hasznosítású növényfajokkal való érintettség, illetve ezen fajok telepítése,
- támogatást igénylő nem az illetékes állami természetvédelmi szerv által jóváhagyott fajokat telepíti és nem nyújtott be az MVH-hoz változás bejelentőt,
- célterületi előírásonként meghatározott szankciók,
- gazdálkodási naplóra és az adatszolgáltatásra vonatkozó szankciók,
- újratelepítési kötelezettségre vonatkozó szankciók,
- fenntartási időszakra vonatkozó szankciók.
9) A célterületek szerinti nem teljesítés, részleges teljesítés, újratelepítés, valamint a III. Referenciaelemekben meghatározott jogszabályi követelményektől való eltérés abban az esetben nem kerül szankcionálásra, amennyiben támogatást igénylő vis maior bejelentéssel élt az MVH felé, az arra rendszeresített formanyomtatványon.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szankciók részletes, célterületenként alkalmazandó leírását a pályázati felhívás tartalmazza.


Kapcsolódó nyomtatványok, mellékletek:
A kapcsolódó nyomtatványokat a pályázati felhívás melléklete tartalmazza, a nyomtatványok letölthetők a https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok-cm-felhvs oldalról.


Kapcsolódó jogszabályok, információk:
·    275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről;
·    86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról
·    272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
·    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
·    1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
·    269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
·    2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
·    168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről;
·    50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról;
·    81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról;
·    8/2015. (III. 13.) FM rendelet a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról
·    10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről;
·    71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről;
·    94/2015. (XII. 23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról;
·    57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról;
·    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
·    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1306/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
·    A BIZOTTSÁG 809/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról;
·    A BIZOTTSÁG 640/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről.


Kapcsolódó intézményrendszer:
Széchenyi 2020 honlap: https://www.palyazat.gov.hu/
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: https://www.mvh.gov.hu/
Nemzeti Park Igazgatóságok: http://magyarnemzetiparkok.hu/