Élelmiszer-feldolgozás

A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó gépek vásárlására 2020. november 2-től közel 3,4 milliárd forintos, több ütemben megnyíló támogatási lehetőség érhető el a borászatok számára.

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020 (X. 27.) AM rendelet alapján támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez. A támogatás benyújtásának feltételeit és a benyújtandó mellékleteket a 102/2020 (X.30.) Kincstári közlemény tartalmazza.

A támogatás jogosultja a borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy. A rendelet alapján a támogatásra a 2021-2023 közötti időszakban 21 millió euró keret áll rendelkezésre. Az egy kérelmezőnek nyújtható támogatási összeg elérheti a 100 millió forintot is. A támogatás intenzitása: őstermelő, illetve kis- és középvállalkozás esetében 40-50 százalék, nagyvállalat esetében 20-25 százalék.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020-ban november 2. és november 22. között van lehetőség, elektronikus úton. A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el, a novemberi időszakban benyújtott támogatási kérelmekről 2021. március 15-ig dönt. A 2020. november 2. és 2020. november 22. között benyújtott támogatási kérelmekre kizárólag 2021. május 17. és 2021. június 15. között nyújtható be kifizetési kérelem!

A rendelet lehetőséget biztosít a hatálybalépés előtt, de 2020. január 1. után beszerzett borászati gépek és technológiai berendezések támogatására is, melyek vonatkozásában a kérelem 2020. november 30. és december 21. között nyújtható be. Ez esetben legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

A rendelet alapján a további benyújtási időszakok az alábbiak: 2021. április 1. és 20. között, a 2022. évtől minden év január 15. és február 15. között nyílik lehetőség a támogatás igénylésére.
Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:
- a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
- a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem erjesztő- és tárolókapacitásáról (a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő állapotról);
- a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatási (szüreti, termelési, készletjelentési) kötelezettségeinek a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
- a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;
- gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;
- őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot, a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében (nyilatkozatminta megtalálható a Kincstár honlapján)
- három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó árajánlatot (árajánlat minta megtalálható a Kincstár honlapján)
- a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;
- a kérelmező nyilatkozatát arra, hogy az árajánlatban három, egymástól és a kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó feltétel teljesül és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti (nem független) ajánlattevőnek, valamint az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, vagyis a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép;
- az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében szakfordító által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
- a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását;
- a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik;
- a kérelmező nyilatkozata szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig, 2020. november 22-ig elektronikus úton, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel. Az intézkedéssel kapcsolatban további információ itt található.

(NAK/Sidlovits Diána)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése