Környezetgazdálkodás

A Szechenyi2020 honlapon megjelent közlemény szerint módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15. azonosító jelű) felhívás.A módosított felhívás 2018. május 30-án jelent meg és számos ponton változtatja meg a pályázat keretei között támogatást nyert gazdálkodók kötelezettségeit. A változásokat az alábbiakban mutatjuk be, rövid magyarázattal a könnyebb alkalmazhatóság érdekében.

1. A felhívás 3.2. bekezdés VII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok rész 21- es pontja alapján a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem egyoldalú visszavonására a korábbiaknak megfelelően 60 nap áll rendelkezésre, azonban a 60 napos határidő a visszavonásra nyitva álló időszak végével indul. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2019. évre vonatkozó kötelezettségátadási kérelmek benyújtási határideje 2018. december 31. napja, de a kérelem 2019. március 1 napján (a 60. napon) még egyoldalúan –azaz az átadó, vagy az átvevő bármelyike visszavonhatja), akkor is ha a kérelem a nyitva álló időszakban korábban került benyújtásra. Ezt követően csak együttesen kérhetik a kérelem visszavonását.

2. A felhívás 3.2. bekezdés V. Ültetvény kivágása és újratelepítése fejezet 14-es pontjában módosításra került az ültetvény adott évi kivágásának és telepítésének bejelentésének határideje azzal, hogy azt az egységes kérelem szankciómentes beadásának határidejében határozza meg a felhívás. Ezzel a határidő egyértelműen meghatározásra került.

3. Módosultak a felhívás 3.2. bekezdés IX. Ellenőrzés részben a legeltetéses gyepgazdálkodásra vonatkozó szabályok a 8-as és 10-es számú pontokban. Ennek megfelelően csak annak a gazdálkodónak kell a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepelnie, aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét. Ebből következően, annak a kedvezményezettnek aki bérlegeltetéssel biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, nem kell a TIR-ben szerepelnie. A bérlegeltetett állatok birtokosának azonban igen.Ugyancsak pontosításra került a legeltetési sűrűség számítására vonatkozó előírás azzal, hogy az állatsűrűség az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kerül meghatározásra.

4. A felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. és a 17. pontja átírásra került. Az 1. pont szerint a korábbiakhoz viszonyítva enyhült a szankciós következmény annál, aki a helyes mezőgazdasági környezeti állapot (HMKÁ), vagy a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) előírásainak valamelyikét nem tartja be. Ebben az esetben a kedvezményezettnek a már igénybe vett – az érintett táblára jutó adott évi - támogatási összeget, a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet alapján meghatározott jogkövetkezmény mértékével azonos mértékben, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetnie. Mindemellett az érintett táblára jutó adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül annak a kedvezményezettnek, aki nem tartja be a felhívásban meghatározott egyéb referenciaelemek (minimumkövetelményeket – 10/2015 FM rendeletben- és a növényvédőszer kiürült csomagoló burkolatainak, göngyölegek szakszerű összegyűjtésének, kezelésének, megsemmisítésének követelményei) valamelyikét.
A 17. pont alapján pedig szankcióra számíthat az a támogatást igénylő, aki az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be!

5. Kedvezően módosult a felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 8. pontja. Ennek alapján az a kedvezményezett, aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, de az adott évben nem szerepel a TIR-ben a legeltethető állatállomány tartójaként, valamint az adott évben nem tesz eleget a vonatkozó rendelkezéseknek, akkor részére az adott évben a kaszálásra vonatkozó támogatási összeg kerül kifizetésre.

6. Annak érdekében, hogy a zöldugar ellenőrzése során a harmadik évben is biztosan azonosítható legyen a legalább három fajból álló zöld növényi borítottság, módosításra került a felhíváshoz tartozó 8-as melléklet Fogalomjegyzék 64. pontja, azzal hogy a három fajból legalább egynek évelő pillangósnak kell lennie a korábbi szálas pillangós helyett.

A pályázati felhívás itt elérhető!

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei