Uncategorised

Játékszabály

A játék szervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Netfone Telecom Ktf.

1.    A játék időtartama:
A nyereményjáték az OMÉK 2017. elnevezésű rendezvény nyitvatartási ideje alatt tart,
2017. szeptember.19.     10:00 - 18.00
2017. szeptember 24.   10:00 - 18.00

2.    A játékban történő részvétel feltételei
2.1.    A Játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. Nem vehetnek részt a játékban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint társszervezeteinek alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. Pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.2.    A nyereményjátékban való részvétel alapfeltétele, hogy az OMÉK2017 rendezvény helyszínén, a NAK standján, a regisztrációs formanyomtatvány hiánytalanul kitöltésre kerül, és a játékos hozzájárul, hogy elérhetőségi adatait a Kamara és a szolgáltatásait végző kapcsolt vállalkozásai közvetlen megkeresésre felhasználhassák.
2.3.    A Játék időtartama alatt egy Játékos naponta 2 (egy délelőtti és egy délutáni) db sétálólap leadására jogosult.
2.4.    A szervező a nem valós adatokat megadó játékosokat kizárhatja a játékból
2.5.    A sétálólapokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.6.    A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen valamely kitalált fantázianév alatt vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost

3.    A Játék leírása
A Játékban a 2. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező a nyereményt sorsolja ki az 5. pontban meghatározott sorsolás keretében.

4.    Nyeremény
4.1.    A Szervező a rendezvény összes napján 2 db ajándékcsomagot sorsol ki az adott napi résztvevő Játékosok között.
4.2.    A Játék díja, a kiállítói felajánlások alapján megváltozhat, értékben hasonló, más tematikájú termékre.

5.    Sorsolás
5.1.    A nyertesek (tartaléknyertesek) meghatározása nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik.
5.2.    A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a 2. pont szerint jelentkezett Játékosok közül minden nap, naponta kétszer 12-kor és 17-kor egy 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi húzással sorsolja ki a Játék aktuális nyertesét és egy tartaléknyertest. A sorsolás helyszíne az OMÉK 2017 kiállítás, NAK stand lounge területe. A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes és a tartaléknyertesek nevét.
5.3.    A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes regisztrációja bármely okból érvénytelen, a nyertes a Játékból bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt az eredetileg megnyerő Játékos értesítés ellenére 30 percen belül nem veszi át.
5.4.    A nyerteseket a Szervező a sorsolás pillanatától számított 5 percen belül értesíti a Szervező rendszerébe történt regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyereményeket pedig a sorsolást követő 30 percen belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadás esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.
5.5.    A Szervező a nyertes teljes nevét (+ lakhely település megjelölésével), valamint a nyeremény átadás során készült hang-, valamint képfelvételeket a http://www.nak.hu/ valamint a NAK Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően, saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás és külön díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel beleegyeznek adataik fentiek kezeléséhez.

6.    Adózás és költségek
A nyereményt terhelő esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.    Vegyes rendelkezések
7.1.    A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot.
7.2.    A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, illetve a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a nyeremény átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
7.3.    Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosokat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
7.4.    Az adatok kezelője a Szervező.
7.5.    A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.
7.6.    Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor indoklás nélkül kérheti írásban a következő címen: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. vagy a következő email címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A felhasználó ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
7.7.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
7.8.    A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
7.9.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a regisztráció során megadott adatai törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt, valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei