Vidékfejlesztés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5/2015 (I. 21.) számú közleménye a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott támogatás és kifizetés igényléséről.

 

 

Az MVH 5/2015. (I. 21.) közleménye a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet (támogatási rendelet) alapján, valamint az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) alapján nyújtandó támogatás igényléséről.

 

A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről a közlemény keretében nyújtott tájékoztatás nem teljeskörű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok megismerését.

 

Felhívjuk a figyelmet a Vhr., a támogatási rendelet és a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapos tanulmányozására a támogatási, és a kifizetési kérelem benyújtása előtt, különös tekintettel a támogatási rendelet 2014. október 1. napján hatályba lépett, az EurópaiMezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszterirendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. §-ában foglalt módosításaira.

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézkedés keretében benyújtandó támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának részletes szabályait tartalmazó közlemény aktualizálására az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt kerül sor. Erre tekintettel az intézkedés keretében jogerős támogatási döntéssel rendelkező ügyfeleknek a jelen közlemény értelmében nem kell újabb támogatási kérelmet benyújtaniuk, a jelen közlemény kizárólag a támogatási döntéssel már rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmei, valamint a támogatási döntéssel még nem rendelkező, és a LEADER HACS címet elnyerő ügyfelek támogatási kérelmei benyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

 

 

I. Ügyfél-azonosítási (regisztrációs) kötelezettségek

A 2007. évi XVII. törvény (MVH eljárási törvény) 28. § (3) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer).

Vonatkozó közlemények: Az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH közlemény, valamint az annak módosításáról szóló 52/2014. (IV. 04.) MVH Közlemény, illetve az elsődleges képviselet alkalmazásáról szóló 51/2014. (IV. 04.) számú MVH közlemény.

 

Elérési útvonal:

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk522014

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk512014

Amennyiben a nyilvántartott adatok bármelyikében változás következik be, a megváltozott adatokat az MVH által erre a célra rendszeresített nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni.

A nyomtatványok a www.mvh.gov.hu

 

Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére a hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelemre induló eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

 

II. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás vehet_ igénybe a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

a) a HVS megalkotására, felülvizsgálatára, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére;

b) a LEADER HACS illetékességi területén működő irodahelyiség fenntartására, a LEADER HACS HVS-ében foglaltak megvalósítása érdekében;

c) a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, a 4. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik;

d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére - az IH részére benyújtott beszámoló alapján ezen feladattervi azonosító alatt szerepeltetve – a támogatott intézkedések vonatkozásában, valamint a HVS megvalósítása érdekében;

e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek közötti együttműködés ösztönzésére, együttműködési hálózatok fejlesztésére és működtetésére, projektek generálására, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására;

f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projektek előkészítését támogató nyilvános szakmai konzultációkra, fórumokra;

g) a LEADER HACS-ok területéről az ügyfelek által benyújtandó támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ehhez kapcsolódó konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ügyfélszolgálati tevékenység folytatására;

h) a támogatott intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek elektronikus rögzítésére, az ügyfelek számára infrastruktúra, technikai háttér biztosítására;

i) az IH által közvetlenül a LEADER HACS számára a HVS végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére;

j) a támogatott intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében való, az MVH-val kötött külön, feladat átruházásról szóló szerződés alapján történő közreműködésre;

k) az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program és a HVS végrehajtása, a HVS népszerűsítése, LEADER HACS népszerűsítése érdekében a LEADER HACS által a munkatervben meghatározott kötelező feladatok elvégzésére;

l) az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program és a HVS végrehajtása, a LEADER HACS népszerűsítése érdekében a LEADER HACS által a munkaterv alapján önként vállalt egyéb feladatok elvégzésére;

m) a LEADER HACS-hoz a LEADER HACS illetékességi területéről - az adott jogcím eljárásrendje alapján meghatározott feladatokra - a vidéki szereplők által benyújtott kérelmekhez, pályázatokhoz kapcsolódó előzetes rangsor felállítására;

n) a LEADER HACS-hoz a LEADER HACS illetékességi területéről - az adott jogcím eljárásrendje alapján meghatározott feladatokra - a vidéki szereplők által benyújtott projektjavaslatokról, kérelmekről, pályázatokról való döntéshez kapcsolódóan.

A támogatási rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a támogatás igénybevételére a LEADER HACS címmel rendelkező szervezet jogosult (kivéve a támogatási rendelet 5. § (12) bekezdésében meghatározott esetet.)

Az igényelhető támogatás összegéről a vonatkozó IH közlemény rendelkezik.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 2012. április 30. napját követően csak egyesületi formában működő szervezet rendelkezhet LEADER HACS címmel, vagy nyerhet el LEADER HACS címet.

 

Támogatási kérelem akkor nyújtható be és hagyható jóvá, ha az ügyfél

 • eleget tesz a Vhr.-ben és a támogatási rendeletben foglaltaknak;

 • megfelel az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános feltételeinek;

 • nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt;

 • egyesületi formában működő szervezet.

 

III. A támogatás mértéke és az elszámolható kiadások

A támogatás mértékét a támogatási rendelet 4. §-a szabályozza.

A LEADER HACS, annak munkaszervezete a III. tengely nem horizontális intézkedései és a IV. tengely vonatkozásában vállalkozási vagy egyéb gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

 

2011-től a LEADER HACS által, az IH-val kötött együttműködési megállapodás, valamint az MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerződés alapján történő működési költség finanszírozás keretében a LEADER HACS által igénybe vehető összes működési támogatás nem haladhatja meg a vonatkozó IH közleményben meghatározottak szerint rendelkezésre álló összeget.

 

A LEADER HACS által a tárgyévben felhasználásra nem kerülő összeg akövetkező működési évre átvihető. Az éves keretet meghaladó, a következő évekre jutóműködési forrás terhére történő forrás felhasználáshoz az IH előzetes engedélye szükséges.

Az IH a vonatkozó IH közlemény alapján évente ellenőrzi a LEADER HACS-ok által felhasznált működési forrást. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a működési forrás és a fejlesztési forrás felhasználási aránya nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelően jogosult módosítani a rendelkezésre álló működési forrás felhasználásának ütemét.

 

Figyelem! Az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet vonatkozó 6. § (1) és (3) bekezdése rögzíti, hogy a LEADER HACS rendelkezésére álló forrását, IH közleményben teszi közzé, illetőleg meghatározza, hogy a LEADER HACS a rendelkezésre álló összes LEADER forrás legfeljebb 20%-át, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozóan rendelkezésre álló összes forrás legfeljebb 15%-át fordíthatja működési költségeire.

 

A támogatás alapja a támogatási rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kerül megállapításra:

„Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja:

a) a nettó elszámolható kiadás, és

b) a vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadott érték adó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli.”

A közforrások aránya (a támogatás intenzitása) az elszámolható kiadások 100%-a.

 

 

Elszámolható kiadások

A támogatási rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az

adott elszámolási időszakra vonatkozó feladatok ellátásával összefüggően:

a) az 1. és 2. melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%-ban,

b) a 3. melléklet szerinti, működéshez kötődő személyi jellegű kiadás legalább 20%-ban számolható el.

Az elszámolható kiadásokra vonatkozó további részletszabályokat a támogatási rendelet 5-8. §-ai tartalmaznak.

 

 

IV. Támogatási kérelem benyújtása

Amennyiben az IH által újonnan elismert – és az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntéssel még nem rendelkező – LEADER HACS támogatás iránt kérelmet nyújt be az MVH-hoz, úgy a D0720-07 számú kérelemfőlap (közlemény 1. számú melléklete) 5. pontjában a „Támogatási kérelem” X-szeltörténőmegjelölése szükséges.

A támogatási kérelem egyben első kifizetési kérelem, ha a kérelemben elszámolni kívánt kiadások is feltüntetésre kerülnek.

Ha a támogatási kérelemmel egy időben kifizetési kérelm is benyújtásra kerül, benyújtásuk ugyanazon a főlapon történik.

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett

formanyomtatványon lehet az MVH-hoz benyújtani, a meghatározott időszakokban, kiadási típusonként havonta, illetve háromhavonként.

 

 

V. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és  dokumentumok:

 • Főlap (D0720-07);
 • a támogatási kérelmet benyújtó szervezet bejegyzéséről szóló jogerős bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat hiteles másolata;
 • LEADER HACS címet elismerő, IH által kiállított határozat

 

 

 

VI. A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmek elbírálása az MVH eljárási törvény III-IV. fejezete alapján, a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint történik.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben az MVH által

megadott határidőn belül.

Az MVH a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. §-a és az MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdése alapján, ha annak feltételei fennállnak.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely jogosultsági feltételt nem teljesíti.

 

 

B) A kifizetési kérelemre vonatkozó rendelkezések

 

I. A kifizetés igénylésének feltételei

A Vhr. 16. § (4) bekezdése alapján az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek jogosultak kifizetési kérelem benyújtására.

A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen a Vhr., a támogatási rendelet, valamint az egyéb jogszabályok vonatkozó előírásainak.

A Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján kifizetési kérelem akkor nyújtható be és akkor fizethető ki a megállapított összeg, ha az ügyfél nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt.

A Vhr. 19. § (1) bekezdése alapján kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget és mértéket meghaladó, illetve nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. pl: sikerdíj

A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemben a kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.

A támogatási rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a kifizetési kérelemmel nem számolható el a nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

A kifizetési kérelemben a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó előlegszámlák csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el.

Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.

Csak a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el.

Csereszerződéses - ún. „kompenzációs” - számlák, illetve számla összegek és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadások jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem módosítására kizárólag a kifizetési kérelem benyújtási időszakán belül van lehetőség.

A kérelmet nem lehet egészben vagy részben (például a kérelemből egy-egy számlát) visszavonni az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésről való szóbeli vagy írásbeli tudomásszerzést követően a helyszíni ellenőrzésről készült lezárt jegyzőkönyv kézhezvételéig, és azt követően is csak akkor, ha az MVH által folytatott helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot.

 

A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítésigazolás, amit az IH és az MVH állít ki a LEADER HACS részére. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a Közlemény részletezi.

A LEADER HACS a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatait nem csak saját munkaszervezete útján, hanem vállalkozási szerződés alapján bevontszervezet közreműködésével is elláthatja.

A bevont szervezet vállalkozási szerződés szerinti feladatellátása során felmerült költségekkel kizárólag a LEADER HACS számolhat el az MVH felé, pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok alapján. A LEADER HACS a bevont szervezet tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha azt ő végezné, a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladat ellátása során bekövetkező szabálytalanságok esetén a bevont szervezet hibájára, tévedésére, vagy mulasztására nem hivatkozhat. Vonatkozó részletek a Közleményben találhatók.

 

 

II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A benyújtás határideje:

Kifizetési kérelem a támogatási rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott ütemezésben

nyújtható be. Így:

a) a b) pontban meghatározott időszakok kivételével – havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díj és rezsi – így különösen a fűtés, világítás, víz, csatorna, internet, távfelügyelet – költsége, továbbá a bevont szervezet díja számolható el.

Kizárólag az a LEADER HACS jogosult egyhavi kifizetési kérelem benyújtására, aki az MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerződésben meghatározott feladatait ellátja.

b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban, felmerült – az a) pont alapján elszámolt kiadások kivételével – dologi és személyi jellegű kiadások számolhatók el.

 

A háromhavonként benyújtható kifizetési kérelmek benyújtási időszakai a következők:

január 1-31., április 1-30., július 1-31., október 1-31.

 

Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 11. § (12) bekezdése szerint legkésőbb 2015. július 31-ig lehet benyújtani!

Amennyiben a LEADER HACS címe visszavonásra kerül, akkor a LEADER HACS a címvisszavonást követő hónapban jogosult kifizetési kérelmet benyújtani.

 

A benyújtás helye:

a LEADER HACS székhelye szerint illetékes regionális illetékességű MVH megyei kirendeltség

 

A benyújtás módja:

A kifizetési kérelem az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványokon postai úton nyújtható be.

A kifizetési kérelmet és a csatolt betétlapokat, mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló lapokként) kell benyújtani.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott és az arra jogosult által aláírt kérelmeket bírálja el érdemben.

 

Figyelem! Amennyiben a kifizetési kérelem nem tartalmazza a főlapot, vagy az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette, úgy a kifizetési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.

 

 

III. Kifizetési kérelemben elszámolható kiadások

A támogatási rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az adott elszámolási időszakra vonatkozó feladatok ellátásával összefüggően:

a) az 1. és 2. melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%-ban,

b) a 3. melléklet szerinti, működéshez kötődő személyi jellegű kiadás legalább 20%-ban számolható el.

Ezt az arányt érvényesíteni kell a támogatási rendelet 11. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerint benyújtott kifizetési kérelmekben.

Az elszámolható kiadásokra vonatkozó további részletszabályokat a támogatási rendelet 5-8. §-ai tartalmazzák.

 

 

IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

A kifizetési kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról.

A kifizetési kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani:

 • Kérelem - Főlap (D0720-07);

 • Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap – bizonylatösszesítő (D0034-02);

 • Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap - eszközrészletező (D0722-02);

 • Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap – személyi jellegű ráfordítások (D0037-03)

 • Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (D0077-03)

További csatolandó dokumentumok:

A kifizetési kérelemhez csatolni kell az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló a Vhr. 19. §

(6) bekezdésben meghatározott rájegyzésekkel ellátott dokumentumok másolati példányát.

 

 

Figyelem! Az eredeti számviteli bizonylaton az ügyfélnek fel kell tüntetnie a Vhr. 19. § (6) pontja szerint a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolásárabenyújtásra került” rájegyzést. Kifizetés alapját a Vhr. 19. § (7) bekezdése szerint csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti.

Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdésben foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon számlaösszesítő, tételrészletező és a számlaösszesítő szerinti bizonylatok csatolása szükséges.

A számlaösszesítő és a tételrészletező tartalmát, valamint a további követelményeket (Áfa visszatérítés, Szolgáltatások jegyzéke, közbeszerzésre vonatkozó dokumentumok stb.) a Közlemény részletezi.

 

 

V. A kifizetési kérelmek elbírálása

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. §-a, valamint az MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben az MVH által megadott határidőn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Eljárás felfüggesztésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy az MVH az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

A törvényi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von maga után. Ugyancsak a bizonylat elutasítását és törvényben szabályozott jogkövetkezményeket vonja maga után, ha az eredeti bizonylaton arra utaló jel van, vagy más módon a hivatal tudomására jut, hogy a bizonylatot más támogatáshoz is benyújtották, és a tényállás tisztázása alapján az ügyfél kettős finanszírozás iránti igénye bizonyítható.

 

 

VI. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések

Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni.

Az ügyfél köteles a támogatott művelettel összefüggésben, a támogatott feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadásokat a vállalkozással kapcsolatban felmerült kiadásaitól és bevételeitől, továbbá egyéb támogatással kapcsolatos kiadásaitól elkülönített nyilvántartásokat létrehozni, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia.

Amennyiben az ügyfél a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladat ellátásához bevont szervezetet vesz igénybe, az IH, valamint az MVH ellenőrzése során megtekintheti az ügyfél és a bevont szervezet közötti jogviszonnyal érintett dokumentumokat, akár a bevont szervezet helyiségeiben is.

A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett, és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel együtt, de legkésőbb évente június 30-ig meg kell küldeni az MVH részére.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, vagy nem pótolja, vagy a könyvvizsgálói jelentés és az éves beszámoló adattartalma nem feleltethető meg egymásnak, akkor az IH visszavonhatja a LEADER HACS címet.

 

Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylatnak a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerint.

A támogatási rendelet 2. § (1) bekezdésének a), e), i), k), m), és n) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS köteles maga ellátni. A feladatotkizárólag a munkaszervezettel munkaviszonyban álló munkavállaló vagy a munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonyban álló személy láthatja el. A feladat ellátása érdekében aLEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet.

Az igénybe vett támogatás összegét az ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell nyilvántartaniuk saját könyvelésükben.

Az ügyfélazonosító szám feltüntetéséről, az adatszolgáltatás rendjéről és az arculati elemekre vonatkozó előírások részleteiről a Közleményben tájékozódhat.

Az ügyfél további kötelezettségeit a kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák.

 

 

VII. Kifizetés

A kifizetést az MVH az ügyfélnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül.

A kapcsolódó jogszabályokat és mellékleteket a Közlemény részletezi.

 

Felhívom a figyelmet, hogy az összefoglaló tájékoztató jellegű, így a vonatkozó MVH Közlemény részletes tanulmányozása javasolt.

 

 

Az MVH Közlemény elérhetősége:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk52015

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok