Mezőgazdasági termelés

Tudnivalók a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről.


A közlemény a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet megváltozott szabályairól, valamint a felvásárlók számára előírt jelentési, illetve nyilvántartási kötelezettségekről szól. Mellékletei számítógépen is kitölthető PDF formátumban tartalmazzák azokat a formanyomtatványokat, amelyeken a felvásárlók jelentési kötelezettségüket teljesíthetik.

A közlemény kiterjed arra, hogy a Közös Agrárpolitika keretében működtetett tejkvóta-rendszer 2015. április 1. napján megszűnt, melynek következtében 2015. április 1-jétől nem kerül megállapításra a termelők részére rendelkezésre álló tejkvóta, ezzel egyidejűleg megszűnt a Kincstár tejkvóta-nyilvántartási kötelezettsége is. A tejkvóta-rendszer 2015. április 1. napján bekövetkezett megszűnését követően a felvásárlási tevékenységet (tejtermelőktől történő tej átvételt) folytató felvásárlóknak havi és éves jelentési kötelezettsége van.

Az Európai Unió és Magyarország vonatkozó jogszabályai alapján felvásárlónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, mely a nyers, termelői folyadéktejet a tejtermelőtől átveszi, annak érdekében, hogy azt akár bérfeldolgozás keretében gyűjtse, csomagolja, tárolja, hűtse, vagy feldolgozza, vagy értékesítse, vagy azt egy vagy több olyan vállalkozásnak továbbadja, melyek tejet vagy tejterméket kezelnek, vagy feldolgoznak.

Felvásárlói tevékenység csak a Kincstár jóváhagyásával (jóváhagyási szám birtokában) végezhető. A jóváhagyás alapvető feltételei a következők:
·    ügyfél-azonosítóval rendelkezik,
·    annak igazolása, hogy a kérelmező felvásárló a vonatkozó magyar jogszabályok szerint kereskedői tevékenységet folytathat (megfelelő TEÁOR szám megléte);
·    Magyarország területén telephellyel rendelkezik,
·    kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy az átvett tej mennyiségére, tényleges zsírtartalmára vonatkozó, jogszabályban meghatározottak szerint azok adatait havi rendszerességgel a jelen Közleményben rendszeresített nyomtatványokon (K1070, K1071), illetve évente egyszer, kimutatás formájában az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon (K1080, K1081) a Kincstár felé továbbítja.

 

Jelentési kötelezettség

A felvásárlóknak havi kimutatást kell készíteniük, melyet meg kell küldeni a Kincstár részére, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 28-áig. A kimutatásnak tartalmaznia kell a megelőző hónap során felvásárolt tej mennyiségét és tényleges zsírtartalmát összesítve, illetve tejtermelőnkénti bontásban is. A havi kimutatásnak tartalmaznia kell továbbá a tárgyév során addig teljesített beszállításokra vonatkozó tejmennyiségeket és azok tényleges zsírtartalmát, göngyölítve is. A havi kimutatásokat a Kincstár által erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell megküldeni. A tejtermelő gazdaságnak vagy a tejtermelő megbízása alapján a felvásárlónak az eladott (felvásárolt) tejet a tényleges zsírtartalom megállapításához termelőegységenként legalább havonta két alkalommal a Rendelet 1. mellékletében feltüntetett, akkreditált laboratóriumok valamelyikében be kell vizsgáltatnia.

A felvásárlónak a tejtermelővel kötött szerződéséről, illetve annak megszűnéséről a szerződéskötést, illetve a megszűnést követő hónap 28. napjáig a Kincstárat írásban kell értesítenie az erre rendszeresített K1073-as, valamint a K1074-es nyomtatványokon. A felvásárlók legkésőbb a jelentési időszak végét követő május 14-éig kötelesek az általuk, a jelentési időszak alatt átvett tejmennyiségekről és azok tényleges zsírtartalmáról, összegző, illetve tejtermelőnkénti bontásban éves kimutatást küldeni a Kincstár részére a közlemény szerinti, erre a célra rendszeresített nyomtatványokon (K1080, K1081). A kimutatásban a tejmennyiségeket és a hozzájuk tartozó, tényleges zsírtartalomra vonatkozó adatokat kg-ban kell feltüntetni. A térfogat (liter) tömegre (kilogramm) történő átváltására az alábbi képletet kell alkalmazni: a tej literben megadott mennyisége/0971 = a tej mennyisége kilogrammban (1 kg tej = 0,971 liter tej).

A havi kimutatásokban feltüntetett adatok összegének, illetve az éves kimutatásban szereplő mennyiségeknek egyezniük kell! A felvásárlónak jelentési kötelezettsége van abban az esetben is, ha a vele szerződésben álló tejtermelő(k) egyáltalán nem szállított(ak) tejet a részére. Ebben az esetben az éves, illetve havi kimutatásban a termelő teljesítését 0-val kell szerepeltetni.

Jelentési időszak: adott év április 1-től következő év március 31-ig tartó időszak. A havi, éves kimutatásokat, illetve minden egyéb kérelmet és jelentést az alábbi címre kell megküldeni: Magyar Államkincstár, Közvetlen Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest, Pf.: 407.

 

Fontos határidők


A teljes közlemény a mellékleteivel együtt a innen elérhető.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok