Mezőgazdasági termelés

A pályázatról készített összefoglaló 2017. június 5-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.


SZAKMAI TANULMÁNYUTAK ÉS CSEREPROGRAMOK
A felhívás kódszáma: VP1-1.3.1-17


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A felhívás keretében választható, önállóan támogatható tevékenységek:
-    Szakmai tanulmányút megvalósítása (résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás))
-    Szakmai csereprogram megvalósítása (résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás))
-    Gyakornoki program megvalósítása (gyakornoki program kidolgozása, gyakornok fogadása, program megvalósítása, gyakornok ellátása (szállás, étkezés))

A felhívás keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
-    Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A felhívás keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
-    projekt-menedzsment

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A felhívás keretében, a korábban már felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
-    A közép, vagy felsőfokú oktatás keretében szervezett tanulmányutak, csereprogramok, vagy kötelezően előírt gyakorlati programok megvalósítása.
-    Nem támogatható a közvetett kedvezményezettek utazási költsége.
-    Bemutató tér kialakítása.
-    A gyakornoki program esetén kötelezően megvalósítandó tevékenység a munkaszerződésben foglalt pénzügyi kötelezettségvállalás (gyakornok bérezése), teljesítése, valamint a gyakornoki jogviszonyból adódó további jogi, adminisztratív és pénzügyi kötelezettségek teljesítése. A gyakornok bérköltségei nem képezik a projekt elszámolható költségeit.
-    A gyakornoki program esetén nem számolhatók el azon költségek, amelyek a gyakornok fogadásához szükséges infrastruktúra megteremtésénél merültek fel.
-    Nem támogatható tanulmány készítése.

 

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
-    mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek
-    erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek
-    REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők
-    ezen ágazatok szakmai szervezetei


HATÁRIDŐK
A támogatási kérelmek benyújtási időszaka: 2017.  június 26. napjától 2018. április 30. napjáig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
-    2017. július 31.
-    2017. szeptember 29
-    2017. december 29.
-    2018. április 30.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton a www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani.


TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, INTENZITÁSA

A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás

A projekt maximális elszámolható összköltsége:
-    szakmai tanulmányút és szakmai csereprogram esetében: 130 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg
-    gyakornoki program esetében: 162 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg

A támogatás maximális mértéke összes elszámolható költség 100 %-a
 Legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forint összeg igényelhető egy támogatási kérelemben.


ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Jelen felhívás keretében elszámolható költségek:
-    Közbeszerzési költségek (amelyek elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1 %-át)
-    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek
      - projekt megszervezésének költségei
      - projekt szakmai tartalmának fejlesztése
      -  projekthez kapcsolódó személyi jellegű kiadások
      - projekt lebonyolításának költségei

-    Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 0,5 %-át)
       - kommunikációs terv készítésének költsége
       - a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla, molinó elkészítésének és elhelyezésének költsége
       - egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)

-    Projektszintű könyvvizsgálat költsége (amely elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-át)

-    Projektmenedzsment költségei (nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 2,5 %-át)
       - projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
       - projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
       - projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja


JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
-    valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
-    jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
-    ha nem felel meg az alábbi követelményeknek:
         - rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
         - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltaknak
         - átlátható szervezeti minősítésnek,
-    mesterségesen teremtette meg azokat a körülményeket, amelyek támogatási jogosultság megszerzéséhez szükségesek.

A Kedvezményezett személyében történő változás esetén a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, ha felvásárlás folytán elveszíti KKV státuszát és a nagyvállalat a felhívás keretében nem lett volna támogatható.

A Támogató a fent említetteken túlmenően a Szerződéstől eláll, amennyiben:
-    a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek (kivéve, ha olyan jogosultsági feltételről van szó, amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása érdekében be kell következnie)
-    a tanulmányút időtartama nem éri el a 2, vagy meghaladja a 4 napot
-    a csereprogram időtartama nem éri el a 6, vagy meghaladja a 14 napot
-    a gyakornoki program nem éri el a 60, vagy meghaladja a 120 napot
-    a tanulmányút minden napjára nem igazolt a 4 fő, jogosultsági feltételeknek megfelelő résztvevő jelenléte
-    a csereprogram minden napjára nem igazolt a 8 fő, jogosultsági feltételeknek megfelelő résztvevő jelenléte
-    a tanulmányút illetve csereprogram szakmai programja nem felel meg a felhívás műszaki és szakmai elvárásainak (napi 8 óra, elméleti és gyakorlati program)
-    a Kedvezményezett a Munkaszerződést (felhívás 8. szakmai melléklete szerint) nem csatolja a kérelméhez

A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett szintén jogosult a Szerződéstől elállni, és az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben:
-    a kedvezményezett nem tudja igazolni a szakmai továbbképzésen való részvételt
-    gyakornoki program esetén a kedvezményezett nem biztosít mentort, vagy a mentor nem felel meg a felhívás 3.4.1.1. pontjában előírt feltételeknek
-    amennyiben a kedvezményezett a projekt műszaki szakmai tartalmának (megvalósulás helyének és idejének) változását nem jelenti az Irányító Hatóság felé az előírt határidőn belül

A tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezményeket a 9. sz. melléklet III. pontjában lévő táblázat tartalmazza.


KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK, MELLÉKLETEK

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
-    Szakmai tanulmányút programtervezet
-    Csereprogram programtervezet
-    Gyakornoki képzési terv
-    Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum (Gyakornoki program esetén)
-    Támogatást igénylő szakirányú végzettségét igazoló dokumentum
-    Lezárt gazdálkodási évet igazoló dokumentum
-    Szakmai tanulmányút és/vagy gyakornoki program szervezésében szerzett tapasztalatot igazoló dokumentum
-    20 ha üzemi erdőterület igazolása
-    6000 STÉ üzemméret igazolása
-    Igazolás minőségbiztosítási rendszerben való részvételről
-    Igazolás minőségrendszerben való részvételről
-    Költségkalkuláció
-    Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv esetén a Felhívás 4.1 pontja szerinti hozzájárulást igazoló dokumentumot.”
-    Ökológiai tanúsító szervezet igazolása biogazdaságban megvalósuló projekt esetén
-    Szakmai szervezet esetén alapító okirat, bírósági bejegyzés
-    Az Igazságügyi Minisztérium által működtetett céginformációs nyilvántartásban szereplő adatok, egyéni vállalkozói igazolvány, hatályos őstermelői igazolvány, vagy az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a közvetett kedvezményezett (résztvevő) mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó.
-    Nemzetközi együttműködésben való részvétel igazolása
-    Igazolás szakmai továbbképzésen való részvételről
-    Önköltség számítás a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségeinek alátámasztására
-    Önköltségszámítási szabályzatKAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, INFORMÁCIÓK

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1306/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásegyes kérdéseiről

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok