Élelmiszer-feldolgozás

Megjelent a kisüzemi bortermelői regiszterről szóló rendelet. Így 2017. október 1-jétől új, egyszerűbb nyilvántartási lehetőség nyílt a kisüzemi bortermelők számára.

 

 

Az 1000 hektoliternél kevesebb bort előállító, a jövedéki törvényben meghatározott kisüzemi bortermelők számára új nyilvántartási lehetőséget vezet be a 49/2017 (IX. 29.) FM rendelet 2017. október 1-jétől. A kisüzemi bortermelők választhatnak, hogy pincekönyvben vagy az ún. kisüzemi bortermelői regiszterben tartják nyilván a borászati tevékenységüket. Amennyiben a termelő el szeretné kezdeni, vagy át szeretne térni a pincekönyvről a regiszter vezetésére, azt a területileg illetékes hegybíró felé írásban kell jeleznie a nyilvántartás vezetésének kezdetét, illetve az áttérést is legkésőbb a változást megelőző munkanapig.

A regiszter három nyilvántartási lapból áll. Az ,,A" jelű nyilvántartási lapon kell vezetni tételenként az egyes borászati műveleteket valamint a folyóbor és a kiszerelt készleteket. A ,,B" jelű lapon kell vezetni a borkimérés-nyilvántartást havonta napi bontásban. A ,,C" jelű lap a tárolótartály nyilvántartásra szolgál.

Az A-nyilvántartási lapon kell feltüntetni:
-    a tárolás helye szerinti borászati üzem üzemengedély számát,
-    a tétel megnevezését,
-    a szőlő és a borászati termék 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet szerinti származásibizonyítvány-számát,
-    a forgalomba hozatali engedély azonosítóját,
-    a tárolótartály azonosítására szolgáló adatokat,
-    a bortétellel végzett, készletváltozással járó műveleteket összesítve,
-    a bortételen végzett műveleteket a művelet megnevezésével a 436/2009/EK rendelet 41. cikkben meghatározottak szerint a készletváltozás mértékével együtt kell bejegyezni, illetve 41. cikk (1) bekezdésben felsorolt borászati eljárások közül a j)-q) pontban jelölt kezeléseket a művelet elvégzését követő hét első munkanapjáig kell rávezetni a nyilvántartó lapra (úgy mint sűrített szőlőmust előállítása; aktív szénnel, kálium-ferrocianiddal történő kezelés; bor avinálása lepárlás céljából, egyéb alkohol hozzáadásával történő eljárások; bármely más kategóriába tartozó termékké, pl. ízesített borrá történő feldolgozás; elektrodialízises vagy kationcserélőkkel történő kezelés a borkőkiválás illetve savtartalom növelése céljából, DMDC hozzáadása a borhoz).

- A borászati kezelésekhez felhasznált anyagok származását és mennyiségét igazoló bizonylatokat 5 évig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor a borászati hatóság kérésére be kell mutatni. A seprős újbor mennyiségét a fejtés dátumával, a forgalombahozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyiséget az engedély iránti kérelem benyújtásának dátumával műveletként kell feltüntetni.

 

Új nyilvántartási lapot kell nyitni az alábbi esetekben:
-    a saját termelésű vagy vásárolt szőlő feldolgozásának megkezdésekor;
-    borkészítési céllal történő must vásárlásakor;
-    ha a tételek házasításakor új tétel keletkezik;
-    ha a tétel egy része után kérnek forgalomba hozatali engedélyt. Ebben az esetben a kérelemben szereplő mennyiségre kell új lapot alkalmazni, és az eredeti lapon a kérelemben szereplő mennyiséget készletcsökkenésként kell feltüntetni;
-    ha egy tételt több tételre bontanak, ilyenkor a létrejövő új tételre kell új nyilvántartó lapot kezdeni;
-    ha a tételt más borászati üzembe tárolják át.

Az új nyilvántartó lapot a művelet elvégzését követő hét első munkanapjáig kell megnyitni.

 

A forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező tételek kiszállításának nyilvántartására a következő előírások vonatkoznak:

A bortétel más borászati üzembe történő szállítása vagy kiszerelés miatt történő ki- és visszaszállítása esetén a készletváltozást a kiszállítás napján kell a nyilvántartó lapra vezetni, ahol fel kell tüntetni a szállítás dátumát, a borkísérő okmány számát és a szállítás célját. A bortétel értékesítését a szállítást igazoló bizonylaton kell nyilvántartani, úgy hogy a regiszterben szereplő tétel megnevezése és az értékesített mennyiség egyértelműen beazonosítható legyen. Így nem kell külön nyilvántartást vezetni a kiszállított mennyiségről, a szállítási bizonylat igazolja azt.

 

A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező tételek készletváltozására az alábbi előírások vonatkoznak:

A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező tételek kiszállítása miatt történő készletváltozást az értékesítésről szóló okmányon kell nyilvántartani, erről a regiszterben nem kell külön nyilvántartást készíteni.

Termelői borkimérés esetén a tárgynapon összesen értékesített, kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket a tételek és a kiszerelési egységek szerint összesítve kell bevezetni a regiszter B) lapjára. Nem kell rögzíteni a borkimérés-nyilvántartásban azokat az értékesítéseket, amelyekről a termelő olyan számlát állított ki, amelyen feltüntette az adott tétel forgalombahozatali engedélyének azonosítóját.

A kitelepülés esetén a kitárolt tételről valamint a kitelepülést követően a borászati üzembe visszaszállított tételről borkísérő okmányt kell kiállítani.

A borpiaci év utolsó napjára (július 31-ére) vonatkozóan, augusztus 15-ig a kisüzemi bortermelő készlet felvételezést végez, melyet a nyilvántartó lapra vezet. Amennyiben egy tétel készlete kimerült, úgy az ahhoz tartozó nyilvántartó lapot legkésőbb augusztus 15-ig le kell zárni.

Az adómentes bor fogyasztását a havonta elfogyasztott mennyiség összesítésével, legkésőbb a tárgyhót követő első munkanapon kell bejegyezni a regiszterbe.


A kihozatal és veszteség elszámolása
A nyilvántartó lapon kell bejegyezni a veszteségeket a rendeletben meghatározott veszteségnormák figyelembe vételével az alábbiak szerint:
a) a seprős újbor készítéséig felmerülő veszteséget a seprős újbor bejegyzésének napján bevezetve
b) a tételre vonatkozó forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásáig felmerülő további veszteséget a kérelem benyújtásának napján bevezetve
c) a forgalombahozatali engedély benyújtását követően a kiszerelésig felmerülő veszteséget, a kiszerelt bormennyiség bejegyzésének dátumával bejegyezve a regiszterbe.

A veszteséget tételenként kell megállapítani:
-    A seprős újbor készítéséig felmerülő veszteség megállapításához a keletkezett must vélelmezett mennyiségéből kell kiindulni.
-    A forglambahozatali engedély iránti kérelem benyújtása és a kiszerelés között jelentkező veszteségben el nem számolt további tárolási veszteséget évente, július 31-ig kell megállapítani, és a veszteséget legkésőbb a borpiaci év végét követő hét első munkanapjáig kell bevezetni a regiszterbe.
-    A szállítási veszteséget a betárolást követően, a betárolás napján kell megállapítani és bevezetni a regiszterbe.

Ha a veszteség és a melléktermék-kihozatal meghaladja a rendeletben szereplő határértékeket, a borászati üzem jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet csatolni kell a regiszterhez.

Elszámolható továbbá a borászati termék-kiszerelés (palackozás, kannába töltés) vesztesége is szintén a rendeletben meghatározott határértékek betartásával, amennyiben a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a regiszterbe bevezetésre kerül. A kiszereléskor felmerülő veszteség értéke a nyilvántartó lapon feltüntetett, kiszerelésre elszállított vagy elkülönített mennyiség és a kiszerelt borászati termék mennyiségének különbözete (hl-ben), melyet nem kell külön feltüntetni a nyilvántartó lapon.

Ha az ellenőrzést végző hatóság a helyszíni ellenőrzés során a tényleges és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, megvizsgálja az eltérés okát, és a kisüzemi bortermelőt kötelezi a regiszter módosítására.

Kisüzemi bortermelői regiszter előállítása, hitelesítése, tárolása
A kisüzemi bortermelői regiszter vezethető papíralapon vagy elektronikusan. A kisüzemi bortermelői regisztert a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) állítja elő és hitelesíti. A hitelesítést a borászati üzem felelős vezetője kérheti. A HNT a hitelesített regiszterekről nyilvántartást vezet.

A regisztert a borászati termék tárolásának helyén kell tartani. Ellenőrzés során két órán belül az ellenőrzést végző rendelkezésére kell bocsátani. A nyilvántartó lapokat a nyilvántartással érintett utolsó tétel elszállításától 5 évig meg kell őrizni.

A regiszter megsérülését, elvesztését, megsemmisülését 72 órán belül be kell jelenteni a területileg illetékes hegybírónak.

A regiszter elektronikus előállítását és kitöltését végző számítógépprogram alkalmazását legkésőbb a használat megkezdését megelőző munkanapig írásbeli nyilatkozattal be kell jelenteni a területileg illetékes hegybírónak, amelyet továbbít a NÉBIH-nek. Az elektronikus kisüzemi regiszter alkalmazásának feltételeit a rendelet rögzíti. Az elektronikus kisüzemi regiszterrel kapcsolatban bekövetkezett adatvesztést a borászati üzem engedélyese 72 órán belül köteles a NÉBIH részére írásban bejelenteni.(NAK/dr. Sidlovits Diána)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok